ล็อคอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

รายการจองใช้รถ รพ.ศรีธาตุ

รายการ การขอใช้รถประจำวันที่    << 07-12-2566 >>

จากวันที่จอง ถึง  

ลำดับ วันที่ เวลา จองเพื่อใช้ ผู้จอง หน่วยงาน สถานะ
1 08-12-2566 10:30:00 14:00:00 ส่ง CD4 นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก รอดำเนินการ
2 08-12-2566 06:00:00 16:00:00 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
3 08-12-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมสื่อสารนโยบายนายแพทย์สสจ.อุดรธานี นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
4 07-12-2566 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม สสจ.อด นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
5 07-12-2566 07:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยและผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็ก นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
6 06-12-2566 13:30:00 16:00:00 ติดตามเยี่ยมผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่ฉนวนกาซาประเทศอิสราเอล นายจักร์พันธ์ สีเคนา บ้านโคกล่าม ม.3 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
7 06-12-2566 10:00:00 14:00:00 ส่ง CD4 นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
8 06-12-2566 09:30:00 12:00:00 ส่งผักและผลไม้ ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
9 08-12-2566 07:30:00 16:00:00 มหกรรมรวมพลคน TO BE ศรีอุดรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ยวัตกรรม ๒ หนอง ๑ บึง ดร เวียง เลย นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
10 04-12-2566 10:30:00 15:30:00 รับวัคซีน HPV และวัคซีน Covid นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
11 01-12-2566 10:00:00 14:00:00 ส่ง CD4 นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
12 01-12-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุม๕ณะทำงานพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/พระสงฆ์และแม่ชี นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
13 01-12-2566 10:00:00 17:00:00 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน TO BE NUMBER ONE นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
14 30-11-2566 11:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.กุมภวาปี นางสาว อัญชลี หลักคำ เภสัชกรรม อนุมัติ
15 30-11-2566 09:30:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
16 29-11-2566 11:00:00 14:30:00 ไปรับเสื้อ นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
17 30-11-2566 07:30:00 16:30:00 สร้างสุขที่ปลายทาง วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิต เพื่อสุขที่ปลายทาง นางสาว ดารุณี ศิลาแสง COC อนุมัติ
18 29-11-2566 10:00:00 14:00:00 ส่งแลป Gene Xpert นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ ห้องแล็บ อนุมัติ
19 28-11-2566 11:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.กุมภวาปี นางสาว อัญชลี หลักคำ เภสัชกรรม อนุมัติ
20 27-11-2566 10:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
21 29-11-2566 11:30:00 16:30:00 ประชุม ควบคุมภายใน นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
22 24-11-2566 10:00:00 15:30:00 ส่ง CD4 นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
23 27-11-2566 11:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบการจัดบริการในหน่วยบริการปญมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ(PCU/NPCU) นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
24 23-11-2566 11:00:00 16:30:00 วางฏีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
25 23-11-2566 08:30:00 12:00:00 เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
26 28-11-2566 07:30:00 13:00:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
27 24-11-2566 07:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ จ. อุดรธานี ปีงบประมาณ 2567 นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
28 23-11-2566 12:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
29 22-11-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมโรงพยาบาลอัจฉริยะ สสจ.อุดรธานี นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
30 20-11-2566 10:00:00 12:00:00 ติดตามเยี่ยมcase ญาติตัวประกันอิสราเอลร่วมกับทีมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนนครินทร์ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
31 20-11-2566 08:30:00 12:00:00 ออกพอกเข่าในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อม นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
32 16-11-2566 07:00:00 12:00:00 จัดซื้อผ้าม่าน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
33 17-11-2566 08:30:00 12:00:00 ออกหน่วยโครงการพอกเข่าในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อม นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
34 15-11-2566 09:00:00 12:00:00 ยืมเวชภัณฑ์ยา นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
35 13-11-2566 13:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
36 13-11-2566 10:00:00 14:00:00 ส่งแลป Gene xpert Hemo culture นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ ห้องแล็บ อนุมัติ
37 15-11-2566 10:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
38 13-11-2566 08:00:00 16:00:00 จัดประชุมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
39 16-11-2566 13:00:00 16:30:00 ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสดเทศบาลศรีธาตุ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
40 15-11-2566 13:00:00 16:30:00 ตรวจเยี่ยมประเมินร้านชำ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
41 14-11-2566 13:00:00 16:30:00 ตรวจเยี่ยมประเมินสถานที่ผลิตอาหาร นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
42 13-11-2566 10:30:00 15:00:00 ตรวจเยี่ยมประเมินสถานที่ผลิตอาหาร/สถานพยาบาล นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
43 10-11-2566 09:30:00 14:00:00 ส่ง CD4 นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
44 10-11-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมแผนรับ-จ่าย เงินบำรุง ปี 2567 นาง สุวรรณี ปาธิสุทธิ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
45 09-11-2566 11:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมเยี่ยมเสริมพลังหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
46 10-11-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
47 08-11-2566 07:30:00 17:00:00 ประชุมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพนักงานเปล นาย รัตน์พงษ์ โพธิกมล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
48 08-11-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพนักงานเปล นาย รัตน์พงษ์ โพธิกมล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
49 08-11-2566 10:00:00 15:00:00 ยืมยา รพศ.อุดร นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
50 03-11-2566 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส / คตส ประจำเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
51 28-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
52 27-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
53 21-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
54 20-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
55 14-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
56 13-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
57 07-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
58 06-11-2566 09:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
59 01-11-2566 08:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสารเงินเดือน รายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
60 01-11-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้สดตรวจวิเคราะห์ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
61 31-10-2566 10:30:00 16:00:00 นำส่งเงินประกันสังคม/นำส่งเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
62 30-10-2566 09:00:00 16:00:00 ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลหลังเดินทางกลับบ้าน นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
63 27-10-2566 06:30:00 12:00:00 ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่3 เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
64 27-10-2566 10:00:00 15:00:00 เบิกยา รพศ.อุดรธานี *** ยกเลิกวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
65 30-10-2566 07:00:00 16:00:00 ประชุมวิชาการพยาบาล นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
66 26-10-2566 09:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.ศูนย์อุดณธานี นางสาว อัญชลี หลักคำ เภสัชกรรม อนุมัติ
67 20-10-2566 13:30:00 16:00:00 ส่ง Gene Xpert นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ ห้องแล็บ อนุมัติ
68 20-10-2566 11:30:00 16:00:00 เบิกยา รพ.ศูนย์อุดรธานี นางสาว อัญชลี หลักคำ เภสัชกรรม อนุมัติ
69 20-10-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
70 19-10-2566 13:00:00 16:00:00 ส่งแลป QT ส่งแลป Gene Xpert นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
71 19-10-2566 09:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.ศูนย์อุดร นาง อัญชลี หลักคำ เภสัชกรรม อนุมัติ
72 27-10-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
73 18-10-2566 08:30:00 15:30:00 ประชุมเตรียมออกหน่วยปฐมพยาบาล นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
74 17-10-2566 11:00:00 16:30:00 เซ็นเอกสารด่วน ส่งเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
75 20-10-2566 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
76 20-10-2566 06:00:00 16:30:00 ประชุมวันพยาบาล นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
77 12-10-2566 13:30:00 16:00:00 เบิกยา รพ.กุมภวาปี นางสาว อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
78 12-10-2566 10:30:00 16:30:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
79 12-10-2566 06:30:00 17:00:00 นำทีมเด็กนักเรียนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
80 10-10-2566 10:30:00 13:00:00 ยืมเวชภัณฑ์ยา นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
81 12-10-2566 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
82 11-10-2566 13:00:00 15:30:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
83 06-10-2566 10:00:00 16:00:00 เบิกเวชภัณฑ์ยา นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
84 05-10-2566 09:30:00 15:00:00 ไปสสอ.กู่แก้ว นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
85 04-10-2566 08:00:00 08:00:00 รับชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ นาง กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
86 31-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
87 30-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
88 24-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
89 17-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
90 10-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
91 09-10-2566 08:30:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้าน รพ.สต.ท่าไฮ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
92 04-10-2566 07:30:00 16:00:00 เพื่อไปประชุมธาลัสซีเมีย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
93 02-10-2566 13:00:00 16:30:00 วางฏีกาค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟ) นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
94 04-10-2566 13:30:00 15:30:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
95 06-10-2566 13:30:00 15:30:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
96 30-09-2566 08:00:00 12:00:00 ขอรถออกหน่วยน้ำท่วม นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
97 29-09-2566 11:00:00 16:00:00 นำส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
98 27-09-2566 09:00:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
99 27-09-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมถอดบทเรียนงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน Covid - 19 นาง นางวัชรินท หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
100 27-09-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมถอดบทเรียนงานมหกรรมการจัดการความรู้ ฯระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 2566 นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
101 25-09-2566 09:00:00 16:00:00 เพ่ือติดต่อราชการที่ สสจ.อุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
102 28-09-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมอบรมโครงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนแก่เจ้าหน้าที่ประกันสังคม นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
103 20-09-2566 08:00:00 16:30:00 ไปติดต่อราชการที่ สสจ.อุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
104 19-09-2566 13:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารที่งานEMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
105 19-09-2566 13:30:00 15:00:00 ยืมยาสำหรับใช้ในผู้ป่วย (มีเอกสารใบยืมยา) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
106 19-09-2566 11:30:00 16:00:00 รับเสื้อวิ่ง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
107 18-09-2566 11:00:00 16:30:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
108 20-09-2566 07:00:00 17:00:00 ประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาล จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
109 15-09-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยกู้ชีพ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
110 14-09-2566 10:30:00 15:00:00 เบิกยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
111 14-09-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุม สสจ.อุดรธานี นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
112 08-09-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
113 08-09-2566 09:00:00 16:00:00 เช็นเอกสารโอที (ด่วน) นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
114 11-09-2566 06:00:00 06:00:00 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
115 07-09-2566 09:30:00 16:30:00 ส่งเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
116 15-09-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมถอดบทเรียน นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
117 07-09-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานยานพหนะ วิทยุสื่อสาร นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
118 20-09-2566 07:30:00 16:00:00 ไปประชุมวิชาการเครือข่ายการพยาบาล นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
119 06-09-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
120 06-09-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีป้องกันศัตรูพืช นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
121 06-09-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีป้องกันศัตรูพืช นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
122 26-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
123 25-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
124 19-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
125 18-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
126 12-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
127 11-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
128 04-09-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
129 08-09-2566 07:00:00 16:30:00 ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
130 04-09-2566 09:00:00 16:00:00 ส่งประเมินค่างาน นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
131 28-09-2566 06:00:00 18:30:00 ประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด"เด็กคลอดก่อนกำหนด พัฒนาการดีสมวัย" นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
132 01-09-2566 10:00:00 16:30:00 วางฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
133 01-08-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมค่างานการพยาบาล นาง นางรัดดาวร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
134 01-08-2566 10:00:00 12:30:00 ไปรับชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
135 01-09-2566 09:00:00 12:00:00 นำผ้าไปส่งรพ.กุมภวาปี และนำผ้าที่รีเฟอร์ไปกุมภวาปีกลับมาด้วย นางสาว ณิชชา ราชาสุข งานซักฟอก อนุมัติ
136 01-09-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
137 01-09-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม ควบคุมภายใน ที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
138 30-08-2566 13:00:00 15:00:00 ยืมรพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
139 31-08-2566 11:00:00 16:00:00 เข้าร่วมรับโล่และเกียรติบัตรด้านยาเสพติด นาย เตชินท์ เหล่านุกูล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
140 29-08-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
141 29-08-2566 10:00:00 16:30:00 ส่งเงินฝากคลังประกันสัญญาฝากคลัง นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
142 30-08-2566 07:30:00 17:00:00 เข้าร่วมอบรม TO BE NUMBER ONE DANCERISE นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
143 28-08-2566 08:30:00 12:00:00 โครงการพอกเข่าในผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.หนองนกเขียน นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
144 28-08-2566 12:30:00 17:00:00 ประชุม นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
145 25-08-2566 10:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
146 31-08-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าวเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
147 30-08-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าวเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
148 29-08-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าวเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
149 24-08-2566 09:30:00 16:00:00 เบิกยาไวรัสตับอักเสบซี นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
150 24-08-2566 10:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมงานจัดประชุมวิชาการ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
151 25-08-2566 08:30:00 12:00:00 โครงการพอกเข่าในผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.หนองนกเขียน นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
152 23-08-2566 10:00:00 16:30:00 วางฎีกายาเสพติด,จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
153 23-08-2566 10:00:00 12:30:00 ใช้รถออกหน่วยเยี่ยมติดตามคนไข้บรมราชนุเคราะห์ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
154 18-08-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีน HPV (มีใบเบิก และลังโฟม) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
155 18-08-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
156 17-08-2566 09:30:00 15:30:00 เบิกยาที่ รพศ.อุดรธานี นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
157 17-08-2566 12:00:00 16:00:00 ประชุมระบบบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด นางสาว จันธิมา แก้วคำดี อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
158 17-08-2566 08:00:00 10:00:00 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเอามือสามัคคีปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2566 ณ ห้วยบ้านโคกผักชี หมู่ 8 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
159 18-08-2566 11:30:00 16:30:00 ไปศึกษาดูงาน QA ให้คำปรึกษา รพ.อุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
160 15-08-2566 08:00:00 12:00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเอามื้อสามัคคีปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ่อน้ำศรีวิไล บ้านกุงเจริญ ม.12 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
161 15-08-2566 10:30:00 13:30:00 เพื่อยืมยาให้แก่ผู้ป่วย (เอกสารการยืมอยู่ที่ห้องยานะคะ) นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
162 11-08-2566 08:00:00 16:00:00 ร่วมทำบุญสร้างพระมหาจักรพรรดิ์ นางสาว พรรณพร เปาวนา งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
163 11-08-2566 10:00:00 16:30:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
164 09-08-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
165 09-08-2566 07:00:00 16:00:00 ติดต่อราชการ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
166 11-08-2566 07:30:00 17:00:00 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนปีงบประมาณ 2566 นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
167 07-08-2566 09:00:00 12:00:00 ติดต่อราชการ สสจ.อด. นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
168 29-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
169 28-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
170 22-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
171 21-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
172 08-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
173 07-08-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานนและเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU รพ.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
174 07-08-2566 08:00:00 16:30:00 เข้าร่วมอบรมNCPR นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
175 04-08-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
176 04-08-2566 07:00:00 16:00:00 ประชุมและรับใบประกาศเชิดเกียรติผลงานดีเด่น นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
177 21-08-2566 07:30:00 17:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี ชนิดสองสายพันธุ์แบบฉีด ในนักเรียนหญิบงไทย ปี 2566 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
178 07-08-2566 08:00:00 13:00:00 ไปราชการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
179 03-08-2566 10:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
180 27-07-2566 14:00:00 16:00:00 เบิกยากุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
181 27-07-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
182 26-07-2566 08:30:00 16:00:00 การตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์จังหวัดอุดรธานี นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
183 18-07-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
184 24-07-2566 11:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน GFMIS ของหน่วยงาน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
185 21-07-2566 10:30:00 16:00:00 เบิกเวชภัณฑ์ยาให้แก่ผู้ป่วย (มีเอกสารการเบิกอยู่ที่ห้องยานะคะ) นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
186 21-07-2566 07:30:00 16:30:00 ไปประชุมเรื่อง HCV นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
187 20-07-2566 10:30:00 16:30:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
188 14-07-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
189 14-07-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุม Kik off ผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
190 12-07-2566 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
191 12-07-2566 11:00:00 16:30:00 จ่ายชำระหนี้ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
192 17-07-2566 07:00:00 16:30:00 เข้าร่วมการฝึกอบรมจนท.ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์(สัญจร) นางสาว พิมพ์ผกา สุกุมาร งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
193 11-07-2566 11:00:00 16:00:00 เบิกยา รพ.กุมภวาปี(เอกสารอยู่ห้องยา) นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
194 11-07-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุม การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
195 07-07-2566 11:00:00 16:30:00 ประชุมโครงการจิตเวช นางสาว สายฝน แสนเมือง คลินิกพิเศษ อนุมัติ
196 05-07-2566 11:00:00 16:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
197 05-07-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีป้องกันศัตรูพืช นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
198 05-07-2566 09:30:00 14:00:00 ออกตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารร่วมกับ สสจ.อุดรธานี นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
199 04-07-2566 11:00:00 14:30:00 เบิกยารพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
200 04-07-2566 10:30:00 16:30:00 วางฎีกา นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
201 03-07-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานเอดส์ ไวรัสตับ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
202 30-06-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
203 30-06-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
204 30-06-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
205 30-06-2566 08:30:00 15:00:00 เซ็นเอกสารเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
206 30-06-2566 09:30:00 12:00:00 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาสาเสพติดแบบครบวงจรความยุทธศาสตร์ชาติ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
207 30-06-2566 10:00:00 15:00:00 ประชุม ที่ สสจ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
208 29-06-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
209 30-06-2566 16:00:00 17:00:00 ส่งวิทยากรในโครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.ศรีธาตุ จำนวน 2 ท่าน นาง นางทรรศนัน อาชีวะนันท์ ห้องคลอด อนุมัติ
210 29-06-2566 09:00:00 16:00:00 นำส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
211 25-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
212 24-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
213 18-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาี PCU อนุมัติ
214 18-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาี PCU อนุมัติ
215 18-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาี PCU อนุมัติ
216 17-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
217 17-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
218 11-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
219 10-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
220 04-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
221 03-07-2566 08:30:00 17:00:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
222 27-06-2566 07:30:00 15:00:00 ประชุมงานเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
223 26-06-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
224 27-06-2566 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมอบรมการจัดการฐานข้อมูลด้ายการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
225 23-06-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
226 23-06-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
227 23-06-2566 07:30:00 16:00:00 อบรมฟื้นฟูทักษะ 3S นางสาว พิกุลทอง ภูขาว งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
228 22-06-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
229 22-06-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมการประเมินการประกันคุณภาพการพยาบาล นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
230 26-06-2566 07:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุฯ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
231 22-06-2566 07:30:00 16:30:00 เพื่อไปประชุม นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
232 21-06-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีน Covid-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
233 21-06-2566 08:00:00 12:00:00 เพื่อจัดทำ MOU การทำเนินโครงการ The city of Smile&Safety นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
234 20-06-2566 08:00:00 15:00:00 เข้าร่วมรับฟังการนิเทศงาน QA นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
235 21-06-2566 13:00:00 16:30:00 ออกตรวจประเมินสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน GPP(ขย.๓) นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
236 20-06-2566 08:00:00 16:00:00 การดูแลผู้ปวย ระบบโรค สำคัญ 3 S นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์ ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
237 21-06-2566 08:00:00 16:00:00 เข้าร่วมอบรม 3s นางสาว นภาพร พรหมคำแดง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
238 16-06-2566 10:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสาร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
239 16-06-2566 10:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
240 16-06-2566 08:00:00 16:00:00 อบรมฟื้นฟูทักษะ 3 S นางสาว อภิญญา ใจห้าว อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
241 16-06-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมการใช้รหัสผ่านและบันทึกระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน นางสาว โมนา เนตรขันธ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
242 15-06-2566 11:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารงานการเงินด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
243 19-06-2566 07:40:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลัง ในโครงการติดตามดูแล Coaching การดำเนินงานผู้สูงอายุ ในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 8 นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
244 14-06-2566 08:00:00 16:00:00 อบรมฟื้นฟูทักษะ 3s และป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
245 14-06-2566 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยา ที่คลังยา รพ.กุมภวาปี (มารับเอกสาร ใบเบิกยาที่ห้องยาก่อนไปเบิกด้วยค่ะ) นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
246 13-06-2566 13:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีน (ยาแช่เย็น) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
247 14-06-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายงานจิตเวชและยาเสพติด นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
248 21-06-2566 07:00:00 16:30:00 ประชุม นางสาว กนกพร ชมภูนิตย์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
249 13-06-2566 09:00:00 10:00:00 เอาจักรเย็บผ้า ไปซ่อมที่ร้านจักเกษม อุดรธานี นางสาว ณิชชา ราชาสุข งานซักฟอก อนุมัติ
250 13-06-2566 07:00:00 16:30:00 ไปประชุม นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
251 12-06-2566 08:30:00 16:30:00 เพื่่อติดต่อราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
252 09-06-2566 09:30:00 16:30:00 วางฎีกายาเสพติด/จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
253 07-06-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้สดตรวจวิเคราะห์ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
254 08-06-2566 07:30:00 16:30:00 เชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
255 06-06-2566 10:30:00 16:00:00 วางฎีกายาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
256 06-06-2566 09:00:00 10:00:00 ส่งเสื้อผ้าผู้ป่วยคืนโรงพยาบาลกุมภวาปี นางสาว ณิชชา ราชาสุข งานซักฟอก อนุมัติ
257 06-06-2566 07:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมงานแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
258 06-06-2566 12:00:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
259 07-06-2566 13:00:00 16:30:00 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร น้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
260 27-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
261 26-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
262 20-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
263 19-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
264 13-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
265 12-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
266 06-06-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
267 02-06-2566 08:30:00 17:00:00 ประชุมงานER นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
268 31-05-2566 13:00:00 16:30:00 นำส่งเงินประกันสังคม/ฌกส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
269 31-05-2566 07:00:00 16:00:00 ประชุมงานวัณโรค นางสาว กนกพร ชมภูนิตย์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
270 01-06-2566 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัส สิทธิ ประกันสังคม รพศ.อุดร นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
271 30-05-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
272 02-06-2566 07:00:00 16:00:00 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายยาเสพติด/กลุ่มเสี่ยง/แกนนำเยาวชนในการ tele health เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
273 01-06-2566 07:00:00 16:00:00 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายยาเสพติด/กลุ่มเสี่ยง/แกนนำเยาวชนในการ tele health เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
274 29-05-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมงานจิตเวช นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
275 23-05-2566 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยา Tazosin จำนวน 28 ขวด ที่คลังยา รพ. กุมภวาปี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
276 23-05-2566 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมงานแม่และเด็ก ( preterm ) นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
277 24-05-2566 07:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
278 22-05-2566 07:30:00 17:00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
279 19-05-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิแก่หน่วยบริการในพื้นที่จังหวัอุดรธานี นางสาว สายฝน แสนเมือง คลินิกพิเศษ อนุมัติ
280 22-05-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2566 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
281 18-05-2566 11:00:00 17:30:00 ไปประชุมที่ รพ. อุดรธานี นางสาว วรภักดิ์ พลราช อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
282 16-05-2566 09:00:00 16:00:00 เพื่อเบิกยาให้แก่ผู้ป่วย นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
283 16-05-2566 06:30:00 17:00:00 รับวิทยากร 2 ท่าน ได่้แก่นางยุพยงค์ พุฒธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร 0805843074 และ นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
284 12-05-2566 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
285 12-05-2566 07:30:00 16:00:00 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย IMC นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
286 10-05-2566 10:00:00 16:30:00 ส่งเอกสาร GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
287 10-05-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องระยะยาว ( Continuity oF Long Term Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliatve Care) นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
288 08-05-2566 10:00:00 15:00:00 ยืมยา ที่ รพศ.อุดร และ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
289 03-05-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
290 03-05-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจตัวอย่างผักและผลไม้ ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
291 01-05-2566 07:00:00 16:00:00 เพื่อประชุมชี้แจงการรายงานผล คะแนน เลือกตั้ง สว. อย่างไม่เป็นทางการ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
292 23-05-2566 13:00:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
293 22-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
294 16-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
295 09-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
296 08-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
297 02-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
298 01-05-2566 08:15:00 16:30:00 แผนปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
299 10-05-2566 08:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมการบันทึกคัดกรองและบำบัดผู้ติดบุหรี่และสุราในระบบโปรแกรม JHCIS/Hos-xp นาย เตชินท์ เหล่านุกูล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
300 28-04-2566 13:00:00 16:00:00 เพื่อส่งยาให้ผู้ป่วย กรณีพิเศษ นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
301 28-04-2566 13:30:00 16:30:00 เพื่อไปศึกษาดูงาน ระบบฟอกไต นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
302 28-04-2566 09:30:00 13:00:00 ส่งเอกสารด่วน เซ็นเอกสารกับ ผอ. นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
303 27-04-2566 09:00:00 16:00:00 เพื่อยืมเวชภัณฑ์ยา นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
304 26-04-2566 13:00:00 15:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
305 26-04-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
306 26-04-2566 09:00:00 14:30:00 ติดต่อราชการ สสจ.อด นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
307 25-04-2566 10:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
308 25-04-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
309 27-04-2566 07:30:00 17:00:00 ประชุมเครือข่ายงานแม่และเด็ก นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
310 25-04-2566 11:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
311 24-04-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
312 25-04-2566 07:30:00 16:30:00 ประุชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
313 24-04-2566 07:30:00 16:30:00 ประุชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
314 21-04-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
315 24-04-2566 07:30:00 17:00:00 ประเชิงวิชาการ การบันทึกเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัสโรค จังหวัดอุดระานี ปีงบประมาณ 2566 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
316 21-04-2566 08:30:00 14:00:00 เพื่อเบิกเวชภัณฑ์ยาให้ผู้ป่วย นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
317 21-04-2566 08:30:00 14:00:00 เพื่อเบิกเวชภัณฑ์ยาให้ผู้ป่วย นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
318 20-04-2566 10:00:00 15:30:00 เบิกวัคซีน covid-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
319 20-04-2566 11:00:00 17:00:00 ประชุมการพัฒนารูปแบบบริการ การดูแลต่อเนื่อง นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
320 20-04-2566 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
321 18-04-2566 11:00:00 14:30:00 ยืมเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้รักษาป่วย นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
322 19-04-2566 07:00:00 07:00:00 ประชุม QA สสจ. อุดรธานี นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
323 18-04-2566 07:30:00 07:30:00 ประชุม QA สสจ. อุุดรธานี นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
324 12-04-2566 10:30:00 16:30:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
325 10-04-2566 10:30:00 15:30:00 ยืมยาสำหรับใช้ในผู้ป่วยที่ส่งต่อกลับ (มีเอกสารยืมยา) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
326 10-04-2566 07:30:00 17:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ สิทธิประกันสังคม ผ่านโปรแกรม HSoft (รพ.ชัยภูมิ) ปีงบประมาณ 2566 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
327 04-04-2566 10:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
328 05-04-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
329 07-04-2566 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
330 31-03-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
331 31-03-2566 10:00:00 16:00:00 นำส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
332 29-03-2566 10:30:00 16:30:00 เซ็นเอกสาร ส่งเงินหลักประกันสัญญาฝากคลัง นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
333 29-03-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ COPD & Asthma นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ อนุมัติ
334 30-03-2566 07:30:00 16:30:00 การขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียม นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
335 31-03-2566 10:00:00 16:00:00 เดินทางไปรับรางวัลอสม.ดีเด่น นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
336 30-03-2566 07:40:00 16:30:00 ไปประชุมการดูแลผู้สูงอายุเรื่องจิตเวชในผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร งานการเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
337 30-03-2566 07:30:00 17:00:00 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง ฐิติยา ชื่นใจ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
338 24-03-2566 11:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมรับอุบัติเหตุสงกรานต์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
339 28-03-2566 07:30:00 16:00:00 ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดอุดรธานี นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
340 24-03-2566 08:00:00 16:30:00 วางฏีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
341 27-03-2566 07:30:00 16:00:00 จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
342 23-03-2566 10:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด ที่่ รพศ.อุดรธานี และยืมยาที่ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
343 23-03-2566 07:45:00 17:00:00 อบรมทักษะสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ปีงบประมาณ 2566 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานการเจ้าหน้าที่ ไม่อนุมัติ
344 23-03-2566 07:00:00 16:00:00 ประชุมพัฒนาศักภาพการปรับปรุงข้อมูลการเบิกชดเชยในระบบ E Claim ที่โรงพยาบาลกุดจับ นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
345 22-03-2566 11:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารทางการเิงน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
346 22-03-2566 11:00:00 16:00:00 ประชุมรพ.อุดร ด่วน นางสาว พญ.ฉันชนก แซลิ่ม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
347 27-03-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุม HA&DHSA นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
348 20-03-2566 07:30:00 16:30:00 เช็นเอกสารด่วน นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
349 20-03-2566 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
350 20-03-2566 08:00:00 14:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
351 17-03-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
352 17-03-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมงานจิตเวช นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
353 13-03-2566 07:00:00 16:30:00 เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ระบบ School health HERO นางสาว สายฝน แสนเมือง คลินิกพิเศษ ไม่อนุมัติ
354 15-03-2566 06:30:00 20:00:00 อบรม EMR นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
355 20-03-2566 07:30:00 17:30:00 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับค่าบริการสิทธิประกันสังคมผู้ป่วยใน AIPN ผู้ป่วยนอก SSOP ผ่านโปรแกรม HSoft (รพ.ชัยภูมิ) นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
356 10-03-2566 11:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
357 15-03-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนเงินบำรุง 3 ปี และ 1 ปี นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
358 09-03-2566 12:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมทบทวนกรณีเคส near misses เพื่อทบทวนระบบบริการวางแผนพัฒนาระบบงานฝากครรภ์ การคลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ระบบส่งต่อให้ได้มาตรฐาน นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
359 14-03-2566 04:40:00 20:20:00 ประชุม HA forum วันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ( ส่ง - รับ ที่สนามบินอุดรธานี ) นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
360 28-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
361 27-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
362 21-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
363 20-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
364 14-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
365 13-03-2566 09:00:00 16:30:00 ออกให้บริการ NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
366 03-03-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีการเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
367 03-03-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
368 16-03-2566 11:30:00 17:00:00 ประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน ปี ฃงบประมาณ 2566 นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
369 07-03-2566 07:30:00 17:00:00 อบรมกู้ชีพ นาย ศุภวิทย์ บุราณเดช อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
370 01-03-2566 13:30:00 16:00:00 ส่งเอกสารที่สสจ งานEMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
371 01-03-2566 10:00:00 16:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
372 01-03-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งผักผลไม้ ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
373 28-02-2566 11:00:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
374 28-02-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ.11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
375 28-02-2566 09:00:00 15:00:00 ยืมยารพ.กุมภวาปี(มีเอกสารที่ห้องยา) นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
376 16-03-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ (อบรม 2 วัน 16-17 มีนาคม 2566) นางสาว ฉันชนก แซ่ลิ่ม คลินิกพิเศษ อนุมัติ
377 24-02-2566 10:00:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
378 22-02-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
379 23-02-2566 08:30:00 12:00:00 ออกพอกเข่าในผู้สูงอายุ นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
380 24-02-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
381 21-02-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
382 17-02-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
383 20-02-2566 07:30:00 17:00:00 ประชุมงาน IMC นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
384 16-02-2566 08:00:00 10:00:00 รับชุดตรวจ HPV DNA Test ที่โรงพยาบาลมะเร็ง นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
385 14-02-2566 11:30:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ให้โรงพยาบาลศรีธาตุ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
386 14-02-2566 - - ส่งเสื้อผ้าผู้ป่วยกลับไห้โรงพยาบาลกุมภวาปี นางสาว ณิชชา ราชาสุข งานซักฟอก อนุมัติ
387 13-02-2566 13:00:00 16:30:00 จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
388 15-02-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล นาง ฐิติยา ชื่นใจ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
389 10-02-2566 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
390 10-02-2566 10:30:00 15:30:00 ยืมยา รพศ.อุดรธานี (มีเอกสาร) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
391 08-02-2566 11:30:00 16:30:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
392 08-02-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมงานสุขภาพจิตและจิตเวช นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
393 28-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
394 27-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
395 21-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
396 20-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
397 14-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
398 13-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
399 07-02-2566 08:00:00 16:00:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นาง สุวรรณา พรมกุล PCU อนุมัติ
400 10-02-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมทีมพัฒนา Telemedicine หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU/NPCU ระดับอำเภอ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
401 06-02-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรงานศูนย์พึ่งได้ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
402 02-02-2566 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
403 03-02-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
404 01-02-2566 13:00:00 15:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม รอดำเนินการ
405 01-02-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกยาสำหรับผู้ป่วย และวัคซีนโควิด-19 และคืนยาให้ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม รอดำเนินการ
406 01-02-2566 09:30:00 16:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
407 01-02-2566 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้สดเพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ รอดำเนินการ
408 01-02-2566 11:00:00 16:30:00 ประชุม การให้บริการแพทย์ทางไกล Telemedicine นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC รอดำเนินการ
409 31-01-2566 10:30:00 15:00:00 เบิกยาสำหรับผู้ป่วย และวัคซีนโควิด-19 และคืนยาให้ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
410 30-01-2566 11:00:00 16:30:00 เซ็นเอกสารด่วน,วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
411 27-01-2566 13:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
412 27-01-2566 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
413 26-01-2566 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยืมยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
414 25-01-2566 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. , ยาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
415 25-01-2566 07:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งในการดำเนินงานวัณโรคระยะแฝง นางสาว กนกพร ชมภูนิตย์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
416 26-01-2566 06:30:00 18:00:00 ออกหน่วยปฐมพยาบาล นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
417 23-01-2566 06:30:00 18:00:00 ออกหน่วยปฐมพยาบาล นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
418 20-01-2566 08:00:00 12:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
419 20-01-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาการปรับปรุ่งกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ ไม่อนุมัติ
420 23-01-2566 07:30:00 16:30:00 อบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศุนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
421 24-01-2566 07:00:00 16:00:00 ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
422 23-01-2566 07:00:00 16:00:00 ประกวดอสม.ดีเด่น ระดับภาค นางสาว ปิยะวดี พรมกุล PCU อนุมัติ
423 18-01-2566 11:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ต่างๆ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
424 19-01-2566 07:30:00 17:00:00 เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายหน่วยปฏิบัติ นาง ฐิติยา ชื่นใจ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
425 19-01-2566 07:30:00 16:30:00 เข้าประชุม นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
426 16-01-2566 10:00:00 13:00:00 ส่งอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
427 16-01-2566 07:30:00 16:30:00 ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลการเงินและบริหารกองทุนต่างด้าว นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
428 11-01-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมดอกจานเกมส์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
429 11-01-2566 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนางานอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566 นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
430 10-01-2566 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอายุรกรรมและโรคติดเชื้อปีงบ 2566 นางสาว จันธิมา แก้วคำดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
431 10-01-2566 07:00:00 16:00:00 รับเงินสนับสนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
432 09-01-2566 08:00:00 16:00:00 งานผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
433 05-01-2566 08:30:00 16:30:00 วางฏีกาด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
434 04-01-2566 13:30:00 17:00:00 รับเสื้อกีฬา นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป รอดำเนินการ
435 31-01-2566 09:30:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
436 30-01-2566 09:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
437 24-01-2566 09:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
438 23-01-2566 09:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
439 17-01-2566 09:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
440 10-01-2566 09:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปีั PCU อนุมัติ
441 09-01-2566 09:00:00 16:30:00 ออกปฏิบัตงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU โรงพยาบาลศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
442 04-01-2566 09:30:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
443 10-01-2566 07:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน Wellness plan นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
444 09-01-2566 07:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน Wellness plan นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
445 29-12-2565 11:00:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 (รพศ.อุดรธานี) และยา (คลังยา รพท.กุมภวาปี) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม รอดำเนินการ
446 29-12-2565 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
447 07-12-2565 07:00:00 18:00:00 ไปรับอาจารย์ที่สนามบินอุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิชัยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
448 21-12-2565 09:30:00 20:30:00 รับอาจารย์ที่สนามบินอุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิชัยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
449 28-12-2565 11:00:00 16:30:00 เช็นเอกสารเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
450 27-12-2565 13:00:00 15:30:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นางสาว อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
451 27-12-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมผู้ประสานงานบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
452 23-12-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
453 26-12-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุม ITA ไตรมาส 2 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
454 23-12-2565 13:00:00 17:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนรับได้ตอนบ่าย 2) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
455 27-12-2565 08:00:00 16:30:00 ทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
456 20-12-2565 11:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2566 นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
457 20-12-2565 10:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
458 26-12-2565 11:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน DM/HT/CKD นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
459 21-12-2565 07:00:00 16:00:00 ไปประชุมรับทราบนโยบาย KPI งานธาลัสซีเมีย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
460 26-12-2565 08:00:00 16:30:00 งานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
461 20-12-2565 08:00:00 16:30:00 งานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
462 22-12-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมงาน IC นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
463 16-12-2565 12:00:00 12:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ รอดำเนินการ
464 16-12-2565 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ 11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
465 20-12-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข นาย ปัญญา วิรเศรณี ทันตกรรม อนุมัติ
466 19-12-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้(4s4c)ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
467 14-12-2565 14:00:00 16:30:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
468 16-12-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพยาบาล นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
469 19-12-2565 06:00:00 18:30:00 ประชุมทิศทางและบทบาทขององค์กรวิชาชีพในการเตาียมความพร้อมของพยาบาลเพื่อก้าวสู่เข้าตำแหน่งที่สูงขึ้น นาง นางรัดดาวร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
470 15-12-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาร่างคู่มือ การดูแลผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชืื้อ นาง นางรัดดาวร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
471 16-12-2565 08:00:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการคัดกรองบบัดบุหรี่/สุรา ในสถานบริการ นาย เตชินท์ เหล่านุกูล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
472 14-12-2565 11:00:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
473 14-12-2565 07:30:00 16:30:00 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพบัญชี นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
474 19-12-2565 08:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
475 13-12-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
476 09-12-2565 11:30:00 16:00:00 ประชุมชี้แจ้ง เพื่อเตรียมงานกีฬาสาสุข จ.อุดรธานี นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
477 13-12-2565 07:00:00 16:00:00 เข้าร่วมการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 นางสาว จงรักษ์ ดงพงษ์ PCU อนุมัติ
478 13-12-2565 08:00:00 16:30:00 ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงานและเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
479 09-12-2565 13:00:00 23:00:00 เพื่อนำเด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนอำเภอศรีธาตุในการประกวด TO BE NUMBER IDOL จากโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลทีมประกวด IDOL เข้ารับการประกวดในระดับจังหวัดที่ลานเวทีกลางสนามทุ่งศรีเมือง นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
480 08-12-2565 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวัรัส HIV สิทธิประกันสังคม นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม รอดำเนินการ
481 07-12-2565 11:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารวัคซีนด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
482 06-12-2565 12:00:00 16:00:00 CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
483 06-12-2565 07:30:00 16:00:00 ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
484 08-12-2565 09:00:00 15:00:00 รับเครื่องมอนิเตอร์ ที่สสจ.อุดร นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รอดำเนินการ
485 07-12-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมงาน วัยรุ่น / YFHS นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
486 02-12-2565 13:30:00 16:30:00 วางฏีกา เงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
487 02-12-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
488 06-12-2565 09:00:00 16:30:00 ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เครือข่าย NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
489 06-12-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมผู้ประสานงานหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU/NPCU นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
490 01-12-2565 11:00:00 16:30:00 ติดต่อราชการ ที่ขนส่งจังหวัดอุดรธานี นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
491 16-11-2565 13:00:00 18:00:00 ประชุมเรื่องค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
492 01-12-2565 10:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยา ที่่ รพศ.อุดรธานี, ส่งยา 1 รายการ ให้คลังยา รพ.กุมภวาปี และรับ Syringe ที่งานควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
493 30-11-2565 13:00:00 16:00:00 ส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
494 01-12-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Heath Leader นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
495 30-11-2565 07:30:00 12:00:00 ประชุมงานสุขศึกษา นาง ทรรศนันทน์ อาชีวะนันท์ ห้องคลอด ไม่อนุมัติ
496 29-11-2565 13:00:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
497 28-11-2565 07:00:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
498 25-11-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
499 24-11-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
500 29-11-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน การคัดกรอง การส่งต่อและการดูแลผู้ป่วย นาง ฐิติยา ชื่นใจ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
501 25-11-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีในสถานประกอบการ นาง ฐิติยา ชื่นใจ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
502 23-11-2565 10:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบยาสมุนไพรจังหวัดอุดรธานี ปี 2565 นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
503 22-11-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมงานEMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
504 22-11-2565 08:30:00 13:00:00 เยี่ยมบ้านเชิงรุกกายภาพบำบัด ไม่ขอ พขร. นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
505 21-11-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมงาน EMS นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
506 20-11-2565 10:00:00 16:00:00 ยืมยาที่ รพ.กุมภวาปี นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
507 22-11-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
508 17-11-2565 07:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU ไม่อนุมัติ
509 18-11-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU ไม่อนุมัติ
510 15-11-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
511 14-11-2565 11:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานในระบบ AFS สำหรับรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
512 14-11-2565 07:00:00 16:00:00 ประชุม ACLS นางสาว ปณิฏฐา เวินชุม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
513 14-11-2565 07:00:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นาย พงศธร ศรีนานนท์ งาน it อนุมัติ
514 09-11-2565 07:30:00 15:00:00 วางฎีกาเสี่ยงภัยด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
515 07-11-2565 13:00:00 16:00:00 รับยา น้ำมันกัญชา นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
516 10-11-2565 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแนวทางการบำบัดบุหรี่/สุรา นาย เตชินท์ เหล่านุกูล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
517 15-11-2565 07:00:00 17:00:00 ประชุม โครงการพัฒนาเครือข่าย การดูแลผู้ป่วย CKD จังหวัดอุดรธานี นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
518 07-11-2565 07:00:00 07:00:00 เข้าอบรม ACLS นางสาว อภิญญา ใจห้าว อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
519 05-11-2565 12:00:00 16:00:00 ขอใช้รถส่งเลือด CD4,VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
520 04-11-2565 10:30:00 16:00:00 เบิกยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
521 03-11-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
522 02-11-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
523 02-11-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานสาะารณสุขจังหวัด นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
524 31-10-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
525 31-10-2565 13:00:00 16:30:00 จ่ายเงินประกันสังคม/เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
526 31-10-2565 08:00:00 16:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
527 29-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
528 28-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
529 22-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
530 21-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
531 14-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
532 08-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
533 07-11-2565 09:00:00 16:30:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
534 01-11-2565 09:00:00 16:30:00 เช้า : ออกให้บริการที่ รพ.สต. บ่าย : เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้าน/ติดเตียง ติดตามอาการให้คำแนะนำ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
535 01-11-2565 08:00:00 17:00:00 ส่งคนไข้ไปทำขาเทียม คุณวิพจน์ สุขใจเป็น พขร. นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ รอดำเนินการ
536 28-10-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
537 28-10-2565 12:00:00 16:00:00 ขอลายเซ็นต์ผู้อำนวยการ เอกสารจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
538 28-10-2565 11:00:00 16:00:00 เซ็นต์สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
539 28-10-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
540 27-10-2565 11:00:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด และวัสดุการแพทย์ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
541 26-10-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
542 26-10-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
543 21-10-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งเลือดตรวจ CD4,VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
544 21-10-2565 07:00:00 16:00:00 ร่วมงานวันพยาบาล นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
545 11-10-2565 13:30:00 15:00:00 ยืมยา นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
546 11-10-2565 10:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
547 11-10-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ รอดำเนินการ
548 10-10-2565 09:00:00 16:00:00 เช็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
549 07-10-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รอดำเนินการ
550 07-10-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมร่วมกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากลประจำปี 2565 นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC รอดำเนินการ
551 04-10-2565 11:30:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
552 30-09-2565 08:30:00 15:00:00 เซ็นเช็คเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
553 30-09-2565 13:00:00 16:00:00 จ่ายประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี รอดำเนินการ
554 28-09-2565 13:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
555 31-10-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
556 25-10-2565 13:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
557 17-10-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
558 11-10-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
559 10-10-2565 08:30:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
560 04-10-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
561 03-10-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU ในเขตอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
562 27-09-2565 12:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ให้โรงพยาบาล นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
563 29-09-2565 10:00:00 11:00:00 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดสรรยาสมุนไพร 11 รายการ ให้เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยที่มีอาการหลังโควิด ติดต่อรับ ที่งานแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
564 23-09-2565 11:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
565 22-09-2565 13:00:00 15:00:00 รับเสื้อวิ่งงานมหิดล ที่ยังได้ไม่ถึงครบในรอบที่แล้ว นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
566 21-09-2565 08:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน จ่ายชำระหนี่้ให้โรงพยาบาล นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
567 20-09-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุม แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV นักเรียน ป.5 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
568 19-09-2565 10:00:00 12:00:00 เบิกยา นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
569 16-09-2565 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมกระบวนการรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
570 15-09-2565 09:30:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
571 14-09-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกยาโควิด-19 (Molnupiravir) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
572 23-09-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและระบบบริการศูนย์พึ่งได้ หลักสูตร ." ฟื้นฟูใจ คนทำงานบริการเรื่องท้องไมพร้อม workshop " นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
573 13-09-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
574 13-09-2565 09:00:00 16:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
575 13-09-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมทำเรื่องมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
576 12-09-2565 13:30:00 16:30:00 ส่งเอกสาร GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
577 08-09-2565 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาค่าไฟฟ้า นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
578 07-09-2565 10:00:00 12:00:00 เบิกยาโควิด นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
579 08-09-2565 09:00:00 16:00:00 เบิกยาต้านไวรัส ที่คลินิคนภา รพศ.อุดรธานี ***มารับเอกสารเบิกยาที่ห้องยาก่อนไปด้วยค่ะ*** นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
580 07-09-2565 12:00:00 16:00:00 ประชุมทบทวนการดูแลผู้ป่วย นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
581 06-09-2565 07:30:00 16:30:00 ประุชมวิชาการเครือข่ายพยาบาล นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
582 20-09-2565 13:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU และเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ NPCU ที่ขึนทะเบียน ในอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
583 19-09-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU และเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ NPCU ที่ขึนทะเบียน ในอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
584 12-09-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU และเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ NPCU ที่ขึนทะเบียน ในอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
585 06-09-2565 08:00:00 16:00:00 นำทีมหมอครอบครัวออกปฏิบัติงาน NPCU และเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ NPCU ที่ขึนทะเบียน ในอำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
586 02-09-2565 11:00:00 15:00:00 ยืมยาโรงพยาบาลกุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
587 02-09-2565 11:00:00 15:00:00 เบิกยาโควิดสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
588 01-09-2565 09:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
589 31-08-2565 11:00:00 16:00:00 ส่งรายละเอียดเงินเดือน /ประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
590 31-08-2565 08:30:00 17:30:00 ประชุม สสจ. นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
591 30-08-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
592 29-08-2565 13:00:00 14:30:00 แลกเปลี่ยนยาที่ รพ.สามหมอ นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
593 29-08-2565 09:30:00 16:00:00 วางฎีกายาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
594 26-08-2565 07:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส (ด่วน) นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
595 26-08-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกยาโควิด สำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
596 29-08-2565 07:30:00 17:00:00 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพวันที่ 29-30 สค. รวม2วัน นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
597 26-08-2565 07:30:00 17:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา IMC นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ อนุมัติ
598 24-08-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมวิชาการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
599 22-08-2565 11:00:00 15:30:00 เบิกยา Favipiravir นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
600 23-08-2565 07:30:00 17:00:00 อบรม ACLS 2020 for nurse นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
601 22-08-2565 07:30:00 17:00:00 อบรม ACLS 2020 for nurse นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
602 21-08-2565 07:30:00 17:00:00 อบรม ACLS 2020 for nurse นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
603 24-08-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมงาน oscc นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
604 17-08-2565 11:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
605 17-08-2565 11:00:00 16:00:00 ขอเบิกยา remdisevir นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
606 18-08-2565 08:00:00 16:00:00 ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย ระดับอำเภอ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
607 19-08-2565 07:00:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
608 13-08-2565 11:30:00 16:00:00 เบิกยา Remdisivir และ Paxlovid นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เภสัชกรรม อนุมัติ
609 15-08-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมโรคหัวใจล้มเหลว นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
610 14-08-2565 07:00:00 17:00:00 พาคนพิการไปทำขาเทียม นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
611 13-08-2565 07:30:00 17:00:00 ไปอบรมพี่เลี้ยงคนพิการเพื่อทำขาเทียม(ไปคนเดียว) นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
612 10-08-2565 10:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี่ โรงพยาบาลศรีธาตุ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
613 15-08-2565 07:30:00 16:30:00 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
614 09-08-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
615 09-08-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพร จ.อุดรธานี นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
616 08-08-2565 12:00:00 16:00:00 ไปประชุม นาย นายแพทย์ยศ อุทันใหม่ คลินิกพิเศษ ไม่อนุมัติ
617 08-08-2565 10:30:00 15:00:00 รับยาผู้ป่วยโควิด นางสาว รัชดาพร สงวนนาม ทันตกรรม อนุมัติ
618 10-08-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
619 08-08-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Pretrem , LBW,BA,TSH,MMR นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
620 03-08-2565 10:30:00 15:00:00 รับบาผู้ป่วย covid-19 นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
621 03-08-2565 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
622 02-08-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
623 10-08-2565 07:30:00 16:00:00 การตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ กรณีการให้บริการคัดกรอง covid-19 (Post Audit) นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
624 10-08-2565 09:00:00 16:00:00 การตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ กรณีให้บริการคัดกรอง Covid-19 (Post Audit) นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน ไม่อนุมัติ
625 01-08-2565 09:30:00 16:00:00 ยืมยา Imipenem 28 ขวด มีเอกสารยืมยาที่ห้องจ่ายยา 2 ชุด นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
626 27-07-2565 11:30:00 16:30:00 ธนาคารกรุงไทย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
627 27-07-2565 08:00:00 16:00:00 นำคณะออกสุ่มประเมินหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
628 25-07-2565 12:00:00 16:00:00 ประชุม นาย ยศพล อุทัยใหม่ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
629 22-07-2565 10:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
630 21-07-2565 09:30:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. และจ่ายชำระหนี้ให้โรงพยาบาล นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
631 27-07-2565 13:00:00 16:30:00 ออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร/น้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
632 26-07-2565 13:00:00 16:30:00 ออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร/น้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
633 25-07-2565 13:00:00 16:30:00 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร/น้ดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
634 22-07-2565 13:00:00 16:30:00 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร/น้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
635 20-07-2565 12:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวิ่งวันมหิดล อุดรธานี 2022 นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
636 21-07-2565 07:00:00 07:00:00 ประชุมวิชาการ โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย เขต 7-8 นางสาว นภาพร พรหมคำแดง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
637 19-07-2565 09:30:00 13:30:00 ส่งอาหารสดตำรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
638 18-07-2565 06:00:00 16:00:00 ประชุม นาย นพ.ชวิศ หังสสูต งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
639 12-07-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
640 11-07-2565 13:00:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
641 08-07-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
642 08-07-2565 09:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน OT นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
643 08-07-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ การจัดบริการ Telehealth Telemed นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
644 04-07-2565 16:00:00 00:00:00 ขอยืมยา Vancomycin 28 ขวด นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
645 07-07-2565 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมวิชาชาการ วิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วย Palliative care นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
646 08-07-2565 07:30:00 16:30:00 ไปประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่าย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
647 04-07-2565 13:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
648 01-07-2565 08:30:00 15:30:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
649 04-07-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
650 01-07-2565 11:00:00 16:00:00 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ สถาบัน พระบรมราชชนก นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
651 30-06-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ์ภาพระบบบริการโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่8 นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
652 29-06-2565 09:00:00 16:00:00 ส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
653 28-06-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และเบิกยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
654 28-06-2565 13:00:00 18:00:00 วางฎีกายาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
655 28-06-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลวเชปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU ไม่อนุมัติ
656 26-06-2565 13:30:00 18:00:00 ยืมยา Amikacin จำนวน 14 ขวด มีเอกสารยืมยา 2 ใบเพื่อเอาไปเบิกยืมค่ะ นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
657 27-06-2565 08:00:00 14:30:00 ประชุมงาน IS online นางสาว จันทรืสุดา หาญกุล อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุมัติ
658 29-06-2565 07:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน wellness plan ในชมรมผุ้สูงอายุ ประจำปี 2565 นางสาว ดารุณี ศิลาแสง COC อนุมัติ
659 24-06-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชการ งานมะเร็ง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
660 23-06-2565 09:00:00 16:00:00 เข้าเป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
661 23-06-2565 09:00:00 16:00:00 เข้าเป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
662 23-06-2565 09:00:00 16:00:00 เข้าเป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
663 23-06-2565 09:00:00 16:00:00 เข้าเป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
664 26-06-2565 16:00:00 18:00:00 ไปส่งเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ รพ.กู่แก้ว ไปรับที่ เทศบาลศรีธาตุ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
665 24-06-2565 15:00:00 18:00:00 ไปรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ รพ.กู่แก้ว ไปส่งที่ เทศบาลศรีธาตุ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
666 22-06-2565 11:00:00 16:30:00 เช็นเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
667 27-06-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือและส่งต่อกรณีผู้ถูกกระทำรุนแรง และผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
668 22-06-2565 08:30:00 12:00:00 เข้าร่วมประชุมงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2565 นางสาว ดารุนี ศิลาแสง COC อนุมัติ
669 21-06-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
670 21-06-2565 10:30:00 15:00:00 ยืมยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
671 20-06-2565 07:30:00 12:30:00 ประชุมการติดตามงานเบาหวาน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
672 20-06-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลทีมวิจั การดูแลผู้สูงอายุ นางสาว ดารุณี ศิลาแสง COC อนุมัติ
673 16-06-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยาสำหรับผู้ป่วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
674 16-06-2565 09:30:00 16:00:00 เดินทางไปราชการ จ่ายชำระหนี้ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
675 15-06-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิงานเด็กปฐมวัย นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
676 10-06-2565 07:30:00 06:30:00 เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ITA นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
677 09-06-2565 13:00:00 18:00:00 วางฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัย covid -19 แก้ไขด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
678 09-06-2565 11:00:00 16:00:00 เพื่อเดินทางไปราชการ จัดซื้อพัสดุ ใน จังหวัดอุดรธานี นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
679 14-06-2565 07:30:00 16:00:00 โครงการพัผมนาศักยภาพบุคลากรด้านจักษุวิทยา นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
680 08-06-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
681 08-06-2565 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก conferrence เคส near miss นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
682 08-06-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
683 10-06-2565 07:30:00 16:00:00 ปาระชุมวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
684 08-06-2565 08:00:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
685 07-06-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
686 07-06-2565 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
687 10-06-2565 07:00:00 16:30:00 ไปประชุมเรื่องงานมะเร็ง นางสาว กนกพร แก้วบัวดี งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
688 01-06-2565 10:00:00 15:00:00 รับยา Remdesivir และ favipiravir ให้ผู้ป่วย covid-19 นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
689 01-06-2565 07:30:00 16:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
690 01-06-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ นาง นางรัดดาวร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
691 31-05-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
692 31-05-2565 10:30:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
693 31-05-2565 12:30:00 14:00:00 รับทันตแพทย์ใหม่ นาย ปัญญา วิรเศรณี ทันตกรรม ไม่อนุมัติ
694 31-05-2565 13:00:00 16:00:00 นำทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ลงเยี่ยมบ้าน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
695 30-05-2565 10:30:00 14:30:00 รับยา Remdesivir ให้ผู้ป่วย covid-19 นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
696 30-05-2565 08:30:00 15:00:00 นำทีมพี่เลี้ยง รับประเมิน รพ สต ติดดาว นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
697 30-05-2565 08:30:00 15:00:00 นำทีมพี่เลี้ยง รับประเมิน รพ สต ติดดาว นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
698 09-06-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4 D นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
699 30-05-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมงานวัยรุ่นและงานอนามัยเจริญพันธุ์ ณ. ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานการเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
700 27-05-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
701 26-05-2565 10:30:00 16:30:00 เช็นเอกสารเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
702 26-05-2565 09:00:00 16:00:00 ขอยืมยา meropenem, Tazocin นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
703 25-05-2565 13:30:00 16:00:00 ช่วยงานอุบัติเหตุและเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
704 25-05-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
705 24-05-2565 13:00:00 15:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
706 23-05-2565 10:30:00 16:00:00 รับยา remdesivir , Molnupiravir และ favipiravir นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
707 24-05-2565 09:00:00 11:00:00 นำทีมแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ ออกปฏิบัติงาน/เยี่ยมบ้าน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
708 20-05-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCd4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
709 20-05-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังในโครงการติดตาม Coaching การดำเนินงานผู้สุงอายุในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ เขตสุขภาพที่ 8 นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
710 19-05-2565 07:30:00 17:30:00 ประชุม งานอนามัยวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 /2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
711 18-05-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกยาที่คลังยา รพศ.อุดร (มีใบเบิก) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
712 27-05-2565 07:30:00 16:00:00 ประเมิน รพ.สต. ติดดาวระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
713 26-05-2565 07:30:00 16:30:00 ประเมิน รพ.สต. ติดดาวระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
714 24-05-2565 07:30:00 16:00:00 ประเมิน รพ.สต. ติดดาวระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด รอดำเนินการ
715 26-05-2565 07:30:00 16:00:00 ประเมิน รพสต.ติดดาว ระดับจังหวัด ที รพสต. กุดดอกคำ อ. โนนสะอาด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
716 26-05-2565 07:30:00 16:00:00 ประเมิน รพ.สต.ติดดาว นาง รัดดาววรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
717 24-05-2565 08:30:00 16:00:00 ประเมิน รพสต.ติดดาวระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด รอดำเนินการ
718 25-05-2565 07:00:00 16:00:00 ประเมิน รพสต.ติดดาว ระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
719 18-05-2565 07:30:00 16:30:00 ประเมิน รพสต.ติดดาว ระดับจังหวัด นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
720 17-05-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
721 17-05-2565 11:00:00 16:00:00 เบิกยา Remdesivir และ molnupiravir ให้ผู้ป่วย covid-19 นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
722 17-05-2565 13:00:00 16:00:00 พาทีมแพทย์และสหวิชาชีพออกปฏิบัติงาน/เยี่ยมบ้าน ที่ NPCU หัวนาคำ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
723 12-05-2565 11:00:00 14:30:00 รับยา remdesivir และ favipiravir นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
724 12-05-2565 09:30:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ประจำเดือน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
725 12-05-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานไวรัสตับอักเสบ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
726 09-05-2565 13:00:00 16:00:00 ขอยืมยา นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
727 12-05-2565 11:00:00 17:00:00 ประชุมเรื่องงานทำขาเทียม นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
728 09-05-2565 11:00:00 16:30:00 เช็นเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
729 10-05-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมงาน ems นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
730 09-05-2565 10:30:00 14:30:00 รับยาผู้ป่วยโควิด19 (Remdesivir และ Favipiravir) นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
731 09-05-2565 13:00:00 16:00:00 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับทีมcoc นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
732 08-05-2565 16:00:00 19:00:00 เบิกยา Tocilizumab ให้ผู้ป่วยโควิด 19 นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
733 05-05-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมรับประเมิน รพ สต ติดดาว นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
734 03-05-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรมการประเมิน รพสต.ติดดาว นาง นางรัดดาวร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
735 03-05-2565 13:00:00 16:00:00 รับของ สำหรับทำเรื่องซื้ออุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
736 29-04-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
737 29-04-2565 11:00:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
738 29-04-2565 13:00:00 16:00:00 ส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
739 29-04-2565 09:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
740 28-04-2565 12:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการให้บริกาารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด นางสาว สายฝน แสนเมือง คลินิกพิเศษ อนุมัติ
741 27-04-2565 11:00:00 16:30:00 ส่งเอกสาร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
742 27-04-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
743 26-04-2565 11:00:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับวัสดุการแพทย์ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
744 26-04-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
745 22-04-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
746 22-04-2565 07:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
747 28-04-2565 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัส สิทธิประกันสังคม นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
748 20-04-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา ฉ.11 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
749 19-04-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
750 18-04-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
751 17-04-2565 11:00:00 18:00:00 ขอเบิกยา Remdesivir 6 ขวด นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
752 19-04-2565 08:00:00 15:00:00 เพื่อออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
753 12-04-2565 09:30:00 16:00:00 เบิกยา Remdesivir จำนวน 6 กล่อง นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
754 12-04-2565 10:00:00 16:00:00 ส่ง GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
755 11-04-2565 11:00:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 ที่ รพศ.อุดร และรับขวดพลาสติก ที่ UML นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
756 11-04-2565 11:00:00 16:00:00 ขอเบิกยา Remdisevir นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
757 10-04-2565 12:00:00 18:00:00 นำเสนอการประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
758 08-04-2565 07:45:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องบำบัดบุหรี่/สุรา นาย เตชินท์ เหล่านุกูล คลินิกพิเศษ ไม่อนุมัติ
759 11-04-2565 09:00:00 12:00:00 ขอใบส่งของ สำหรับทำเรื่องซื้ออุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
760 04-04-2565 16:00:00 20:00:00 เบิกยา Remdesivir สำหรับผู้ป่วยโควิด นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
761 04-04-2565 11:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
762 03-04-2565 11:00:00 16:00:00 ขอยืมยา Remdesivir นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
763 01-04-2565 09:30:00 14:30:00 เช็นเอกสารเงินเดือนรายวัน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
764 31-03-2565 12:00:00 15:00:00 ส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
765 31-03-2565 10:00:00 16:30:00 วางฎีกาวัคซีน นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
766 04-04-2565 08:00:00 15:00:00 เพื่อออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
767 30-03-2565 10:00:00 13:30:00 ส่งตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
768 04-04-2565 07:00:00 17:00:00 ประชุมวิชาการ นางสาว ฉันชนก แซ่ลิ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
769 04-04-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุท นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
770 01-04-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงวิชาการการคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน นางสาว อภิญญา ใจห้าว อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
771 31-03-2565 10:00:00 17:00:00 ไปรับรางวัล งานIMC นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
772 28-03-2565 11:30:00 16:00:00 ขอยืมยา Tazosin รพ.กุมภวาปี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
773 28-03-2565 11:00:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
774 28-03-2565 10:00:00 16:00:00 ออกให้บริการทีมหมอครอบครัวและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
775 26-03-2565 10:00:00 21:00:00 เนื่องจากอำเภอศรีธาตุได้เป็นตัวแทนร่วมการจัดบูท นิทรรศการ และ การแสดงชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 -21.00 น. ณ เวทีหลังพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานการเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
776 24-03-2565 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. ชำระหนี้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ของ รพ.ศรีธาตุ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
777 29-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
778 28-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
779 23-03-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับกระติกวัคซีน 20 ใบ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
780 24-03-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมผู้รับผิดชอบงานคัดกรองและบัดบัดผู้ติดบุหรี่และผู้ดื่มสุรา นางสาว สายฝน แสนเมือง คลินิกพิเศษ อนุมัติ
781 22-03-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุมที่ สสจ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
782 22-03-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมผู้ประสานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
783 23-03-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมทาลัสซีเมีย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
784 21-03-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับอุปกรณ์ PPE นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
785 21-03-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ2565 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
786 18-03-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีงบประมาณ2565 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล คลินิกพิเศษ อนุมัติ
787 22-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนรอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
788 21-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนรอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
789 15-03-2565 10:00:00 16:00:00 วางฎีกาค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ด่วน) นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
790 16-03-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานEMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
791 14-03-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
792 15-03-2565 08:00:00 16:00:00 อบรมโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยหน้าใหม่ด้านยาเสพติด นาง สุวรรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
793 15-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้องเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
794 14-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
795 09-03-2565 07:30:00 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการ IMC จังหวัดอุดรธานี นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
796 08-03-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
797 04-03-2565 11:00:00 16:00:00 - ขอยืมยา Gancyclovia รพศ. อุดร - ขอยืมยา Tazosin รพ. กุมภวาปี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
798 04-03-2565 10:00:00 16:00:00 ยืมยา Ganciclovir สำหรับผู้ป่วย IPD (ยาแช่เย็น) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
799 03-03-2565 13:30:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน/วางฎีกาวัคซีน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
800 03-03-2565 07:00:00 17:00:00 ประชุมวิชาการ นางสาว ฉันชนก แซ่ลิ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
801 08-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนครไข้เบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
802 07-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนคนไข้เบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
803 03-03-2565 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดอุดรธานี นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
804 03-03-2565 11:30:00 17:30:00 ประชุม Serviceplan นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
805 02-03-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
806 04-03-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการนักกายภาพบำบัด นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ อนุมัติ
807 02-03-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
808 01-03-2565 09:30:00 16:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
809 28-02-2565 10:00:00 16:00:00 จ่ายเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
810 25-02-2565 13:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี ไม่อนุมัติ
811 28-02-2565 13:00:00 15:30:00 ออกตรวจสถานพยาบาลเอกชนเพื่อประกอบการขออนุญาต(เปิดใหม่) นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
812 25-02-2565 09:30:00 14:00:00 เบิกยา รพ.ศูนย์อุดรธานี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
813 24-02-2565 13:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. ส่งเงินข้าราชการ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
814 24-02-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และเบิกยา Levofloxacin 500 mg tablet นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
815 24-02-2565 13:30:00 16:00:00 ขอยืมอุปกรณ์ตรวจวัดความเค็มในอาหาร เพื่อรับการประเมิน นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
816 23-02-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
817 23-02-2565 09:30:00 13:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
818 25-02-2565 11:00:00 17:00:00 ประชุมเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
819 01-03-2565 08:00:00 15:00:00 โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานเชิงรุก นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก รอดำเนินการ
820 18-02-2565 10:30:00 15:00:00 เบิกยา Ganciclovir inj ให้ผู้ป่วยใน นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
821 15-02-2565 12:00:00 18:00:00 วางฎีกายาเสพติดด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
822 15-02-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCd4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
823 15-02-2565 10:00:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
824 14-02-2565 13:00:00 14:00:00 รับยาที่ รพสต. คำเมย นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
825 14-02-2565 13:30:00 15:00:00 ยืมยา รพ.วังสามหมอ นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
826 14-02-2565 12:30:00 16:00:00 ติดต่อรับยาผู้ป่วยโควิด (Favipiravir) จำนวน 340 เม็ด (เป็นยาที่ขอแบ่งโควต้าจาก รพ.ประจักษ์ศิลปาคม) นัดรับยาที่ ห้องยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุมภวาปี เวลา 13.00 น. นางสาว รัชดาพร สงวนนาม เภสัชกรรม อนุมัติ
827 14-02-2565 12:00:00 15:00:00 NCD นวัตกรรม นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
828 10-02-2565 10:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
829 09-02-2565 12:30:00 16:30:00 ฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
830 11-02-2565 10:00:00 15:00:00 เบิกยา Ganciclovir สำหรับผู้ป่วย IPD นำลังโฟมแช่เย็นไปด้วย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
831 11-02-2565 07:30:00 16:00:00 ประชุม งานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
832 08-02-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
833 11-02-2565 08:30:00 12:00:00 ออกหน่วยฉีดวัคซีน ร่วมกับยุติธรรมจังหวัด ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ กิจกรรม "เทิงฮัก เทิงห่วง" นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
834 08-02-2565 09:00:00 09:00:00 ยืมยา Amphotericin B ที่กุมภวาปี และคือยา gancyclovir ที่คลังยา รพศ.อุดร นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
835 04-02-2565 12:00:00 16:00:00 เบิกยาเพื่อใช้กับคนไข้ และมียาที่ต้องนำส่งคืน คลังยารพ.ศูนย์อุดรด้วย มารับที่ห้องยาครับ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
836 03-02-2565 10:30:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
837 01-02-2565 11:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยืมยา นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
838 31-01-2565 09:30:00 16:00:00 ยืมยา Amphotericin B จำนวน 14 ขวด นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
839 28-01-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื คลินิกพิเศษ อนุมัติ
840 27-01-2565 10:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
841 27-01-2565 09:00:00 16:00:00 เบิกยาต้านไวรัส สิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
842 26-01-2565 11:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับอุปกรณ์การแพทย์ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
843 28-01-2565 11:30:00 16:00:00 เพื่อไปประชุมชี้แจ้งนวัตกรรมระดับเขต นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
844 25-01-2565 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
845 28-01-2565 11:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ของจังหวัดอุดรธานี นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
846 26-01-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาพวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
847 25-01-2565 07:30:00 16:30:00 ประชุม ITA นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
848 21-01-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับอุปกรณ์การแพ่ทย์ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
849 24-01-2565 08:00:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย ที่วัดถ้ำสุมณทา ไม่เอา พขร. นางสาว พรสมัย พินิจมนตรี กายภาพ อนุมัติ
850 21-01-2565 09:00:00 17:00:00 ทีมสภากาชาดและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธาตุ ออกเยี่ยมบ้านที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชี นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
851 20-01-2565 10:00:00 15:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และรับอุปกรณ์การแพทย์ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
852 20-01-2565 12:00:00 16:00:00 ประชุมแพทย์แผนไทยประจำเดือนมกราคม2565เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางสาว รัตนารัตน์ คำราช แพทย์แผนไทย อนุมัติ
853 18-01-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
854 25-01-2565 11:30:00 16:30:00 แผนปฏิบัติบัติงานเบาหวานความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565 นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
855 18-01-2565 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2565 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
856 17-01-2565 12:30:00 16:00:00 ออกรับนิเทศงานการดูแลผู้ป่วย covid 19 นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
857 14-01-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื คลินิกพิเศษ อนุมัติ
858 14-01-2565 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานแม่และเด็ก นาง กาญจณา อนุวงศ์ ห้องคลอด อนุมัติ
859 13-01-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
860 13-01-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
861 14-01-2565 08:00:00 17:00:00 ประชุมงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
862 11-01-2565 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
863 11-01-2565 07:00:00 16:30:00 ประชุม นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
864 10-01-2565 07:30:00 11:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
865 10-01-2565 07:00:00 16:30:00 ประชุม นาง วัชรินทร์ หอมแ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
866 05-01-2565 11:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 (จัดสรรเพิ่มเติม) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
867 05-01-2565 10:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
868 04-01-2565 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 ที่ รพศ.อุดรธานี และเบิกยา IPD ที่ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
869 30-12-2564 10:30:00 14:30:00 จ่ายชำระหนี้ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
870 29-12-2564 10:00:00 17:00:00 ขอยืมเวชภัณฑ์ นางสาว นิตยา แสนอุบล เภสัชกรรม อนุมัติ
871 29-12-2564 11:00:00 16:30:00 ส่งเงินเดือนและพตสและส่งเอกสารต่างๆ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
872 28-12-2564 13:30:00 16:30:00 วางฎีกา ฉ11 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
873 29-12-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมสู่สังคมสูงวัย นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
874 28-12-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
875 24-12-2564 11:00:00 17:00:00 วางฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
876 24-12-2564 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
877 23-12-2564 13:00:00 15:30:00 เบิกยา รพ.ศูนย์อุดร นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
878 21-12-2564 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD-4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
879 27-12-2564 08:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานปฐมภูมิ และงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2565 นางสาว จงรักษ์ ดงพงษ์ PCU อนุมัติ
880 21-12-2564 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานปฏิบัติการ การใช้งานระบบ R8anywhere และการติดตั้ง HISSYNC นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
881 20-12-2564 09:30:00 14:00:00 เอายาผู้ป่วยที่ รพศ.อุดรธานี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
882 16-12-2564 11:00:00 16:00:00 เพื่อรับอาจารย์สรพ. จำนวน 4 คน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
883 15-12-2564 06:30:00 17:00:00 รับอาจารย์อังคณาจากบ้านพักถึงรพสต.ศรีสง่าเมือง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
884 14-12-2564 10:30:00 15:30:00 เบิกวัคซีนโควิด ที่ รพศ.อุดรธานี และเบิกวัสดุการแพทย์ทั่วไป ที่ รพ.กุมภวาปี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
885 14-12-2564 12:00:00 16:00:00 ส่ง เลือดตรวจ CD4 ,VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
886 14-12-2564 10:30:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน,ชำระหนี่ค่าใช้จ่ายประจำ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
887 14-12-2564 07:00:00 18:00:00 เพื่อรับ - ส่ง อ.อังคณา นามบุตร นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
888 13-12-2564 10:00:00 14:00:00 เบิกยาที่ รพศ.อุดรธานี นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
889 13-12-2564 09:00:00 12:00:00 ซื้อและรับอุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
890 09-12-2564 14:00:00 16:00:00 ไปยืมยาที่ รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
891 09-12-2564 07:00:00 17:30:00 รับวิทยากร อาจารย์อังคณา นามบุตร นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
892 08-12-2564 06:00:00 18:00:00 รับวิทยากร อาจารย์อังคณา นามบุตร นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
893 07-12-2564 06:00:00 18:00:00 ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานทุ่งศรีเมือง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
894 03-12-2564 09:00:00 14:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
895 03-12-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือนและค่าการศึกษาบุตร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
896 03-12-2564 09:30:00 17:30:00 ทีมสหวิชาชีพเยี่ยมคนไข้เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน จำนวน จนท. 12 คน (คุณไพฑูรย์ ขับ) นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
897 02-12-2564 05:00:00 17:00:00 รับอาจารย์พี่เลี้ยงคุณภาพ อาจารย์อังคณา นามบุตร นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ ห้องคลอด อนุมัติ
898 01-12-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
899 01-12-2564 10:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน เงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
900 01-12-2564 08:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม coaching งาน ANC นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
901 30-11-2564 13:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
902 03-12-2564 07:30:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับหน่วยบริการ ประจำปี 2565 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
903 29-11-2564 10:30:00 16:00:00 ติดต่อราชการที่งานการเงิน สสจ. อุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
904 30-11-2564 05:30:00 19:00:00 รับวิทยากร อาจารย์อังคณา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ ห้องคลอด อนุมัติ
905 03-12-2564 08:30:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับหน่วยบริการ ประจำปี 2565 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
906 25-11-2564 13:00:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. / ฉ11 /เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/เบี้ยเสี่ยงภัย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
907 24-11-2564 11:30:00 15:00:00 เบิกวัคซีน โควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
908 24-11-2564 13:00:00 15:00:00 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กู้ชีพที่อบต.ตาดทอง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
909 24-11-2564 11:00:00 16:00:00 ส่งอุปกรณ์สนับสนุน สสจ. +ส้งแผนปฏิบัติการที่งานพัฒนาระบบบริการ สสจ.อุดรธานี นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ ห้องคลอด อนุมัติ
910 23-11-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ ไม่อนุมัติ
911 23-11-2564 09:00:00 14:00:00 ซื้อและขอใบส่งของ อุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
912 18-11-2564 06:00:00 18:00:00 เดินทางไปรับน้ำดื่มที่วัดป่าถิราวาส อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางสาว สุภาวดี วิไชยวงค์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
913 19-11-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1/2565 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
914 18-11-2564 10:30:00 16:30:00 ส่งเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยและจ่ายชำระหนี้บริษัทต่างๆ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
915 17-11-2564 11:30:00 16:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 และยาพอกเข่า ที่งานแพทย์แผนไทย นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
916 18-11-2564 09:00:00 16:00:00 เบิกยาต้านไวรัส HIV สิทธิ ประกันสังคม คืน นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
917 23-11-2564 07:30:00 16:00:00 ประชุมงาน STROKE นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
918 15-11-2564 13:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารโครงการ นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
919 12-11-2564 05:00:00 17:00:00 เดินทางไปรับน้ำดื่ม นางสาว สุภาวดี วิไชยยงค์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
920 08-11-2564 09:30:00 14:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
921 05-11-2564 14:00:00 18:30:00 วางฎีกาค่าตอบแทนการให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด - 19 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป ไม่อนุมัติ
922 04-11-2564 09:30:00 14:00:00 เบิกยาโควิด Favipiravir (เอกสารเบิกอยู่ห้องยา) นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
923 03-11-2564 13:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
924 02-11-2564 09:30:00 14:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
925 02-11-2564 11:00:00 16:30:00 เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
926 01-11-2564 09:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน เงินเดือนรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
927 29-10-2564 10:00:00 16:00:00 ส่งเงินเดือนพนักงานราชการ/จ่ายชำระหนี้ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
928 28-10-2564 13:00:00 16:30:00 วางฎีกา พตส/ ฏีกาเบี้ยเสี่ยงภัย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
929 26-10-2564 09:30:00 14:30:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
930 21-10-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
931 20-10-2564 13:00:00 16:30:00 ส่งเอกสาร GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
932 19-10-2564 09:30:00 14:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมฃัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
933 18-10-2564 13:00:00 16:30:00 วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
934 15-10-2564 08:30:00 10:30:00 ยืมยา นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
935 12-10-2564 09:00:00 13:00:00 เบิกวัคซีนโควิด นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
936 11-10-2564 08:30:00 13:00:00 ส่งวัคซีนโควิด-19 และอุปกรณ์ฉีด ไปที่สนามฉีดวัคซีน และรับกลับเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
937 06-10-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
938 05-10-2564 10:00:00 16:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
939 05-10-2564 08:30:00 12:00:00 เบิกวัคซีนโควิด-19 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
940 04-10-2564 10:00:00 15:00:00 เบิกยาโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
941 04-10-2564 10:00:00 15:00:00 เบิกยาโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
942 01-10-2564 10:30:00 14:30:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
943 30-09-2564 11:00:00 15:00:00 ยืมยา รพ.กุมภวาปี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
944 30-09-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาแก้ไข/ติดต่อราชการ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
945 29-09-2564 09:00:00 14:00:00 ส่ง CD4 รอบก่อนเที่ยง นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
946 29-09-2564 11:00:00 16:00:00 ส่งเงินเดือนพนักงานราชการ/พตส. ติดต่อราชการ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
947 28-09-2564 11:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
948 27-09-2564 10:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
949 26-09-2564 15:00:00 16:30:00 วางฎีกาเบี้ยเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
950 27-09-2564 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย ไม่เอา พขร. นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
951 23-09-2564 07:00:00 16:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
952 21-09-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
953 20-09-2564 11:00:00 16:30:00 วางฎีกา เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
954 17-09-2564 11:30:00 16:00:00 ติดต่อราชการ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
955 14-09-2564 11:00:00 14:00:00 ยืมยา รพ.อุดรธานี นาง อัญชลี คำเพราะ เภสัชกรรม อนุมัติ
956 13-09-2564 10:00:00 15:00:00 ติดต่องานราชการ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
957 11-09-2564 11:30:00 16:00:00 วางฎีกางบเสี่ยงภัย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
958 10-09-2564 09:00:00 16:30:00 ส่ง GF และวางฎีกา งบเสี่ยงภัย นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
959 08-09-2564 08:00:00 11:00:00 ขอรถเพื่อส่ง interlab ที่ห้องการบูร ศูนย์สุขภาพที่8อุดรธานี และรอรับกล่องinterlabกลับด้วยค่ะ นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
960 08-09-2564 10:00:00 15:00:00 ติดต่อราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
961 07-09-2564 08:30:00 16:00:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย (ไม่ขอคนขับรถ) นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
962 06-09-2564 11:30:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือนและค่าการศึกษาบุตร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
963 02-09-2564 11:00:00 16:30:00 ติดต่อราชการ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
964 31-08-2564 09:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
965 30-08-2564 09:30:00 13:00:00 ไปส่งเงินเดือน/ พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
966 27-08-2564 09:00:00 16:00:00 ให้ ผอ.เซ็นเอกสารด่วน นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย ไม่อนุมัติ
967 26-08-2564 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัสสิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี (รอรับยาคืนด้วยค่ะ ประสาน จนท.ในคลินิกไว้แล้ว) นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
968 26-08-2564 08:00:00 16:00:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย (ไม่ขอ พขร) นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ ไม่อนุมัติ
969 25-08-2564 09:00:00 16:30:00 เพื่อติต่อราชการที่สสจ.อุดระธานีและจัดหาวัสดุใช้ในงานซ่อมบำรุง นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
970 19-08-2564 10:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
971 18-08-2564 13:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
972 18-08-2564 13:00:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วนเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
973 17-08-2564 09:00:00 12:00:00 รับอุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
974 11-08-2564 09:00:00 12:00:00 ซื้อและขอใบส่งของ อุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
975 10-08-2564 08:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสาร OT ด่วน, วางฎีกาค่าตอบแทนเสี่ยงภัยด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
976 09-08-2564 13:00:00 18:00:00 เซ็นเอกสารด่วน, วางฎีด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
977 06-08-2564 13:00:00 18:00:00 เซ็นเอกสารด่วน, วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
978 10-08-2564 08:00:00 16:00:00 ตรวจรับและดูการใช้งานเครื่องป้๊มหัวใจอัตโนมัติ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
979 05-08-2564 09:00:00 12:00:00 ติดต่อราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี นางสาว พัชรี หาญณรงค์ งานพัสดุ อนุมัติ
980 04-08-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
981 03-08-2564 12:00:00 16:00:00 ประชุมการสรุปเวชระเบียน Covid-19 นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
982 03-08-2564 10:00:00 16:30:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
983 30-07-2564 13:00:00 16:00:00 ไปส่งเงินประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ฌกส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
984 30-07-2564 09:00:00 13:00:00 ส่งอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
985 29-07-2564 10:00:00 15:00:00 ติดต่อรับเช็คเงินสนับสนุนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโโรน่า 2019 และส่งเช็คสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
986 02-08-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการ โครงการฟื้นฟูวิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วย Palliative care นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
987 27-07-2564 10:30:00 13:30:00 ไปส่งเงินเดือนพนักงานราชการ และ พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
988 23-07-2564 12:00:00 17:00:00 เข้าร่วมประชุมงานฝากครรภ์ นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
989 21-07-2564 10:00:00 16:30:00 วางฎี เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/ พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
990 20-07-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมผู้ประสานงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
991 19-07-2564 08:00:00 16:00:00 เข้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโรงพพยาบาลสนามอุตสาหกรรมโนนสูง นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
992 16-07-2564 10:00:00 16:00:00 วางฎีกายาเสติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
993 15-07-2564 11:00:00 17:00:00 ประชุมการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย COVID-19 นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
994 16-07-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
995 12-07-2564 11:30:00 16:00:00 ส่งเอกสาร GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
996 14-07-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริการงาน OSCC นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
997 09-07-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมงานEMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
998 07-07-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
999 09-07-2564 10:00:00 16:00:00 นำทีมแพทย์ พยาบาลออกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ที่ รพ.สต.(เช้า) บ่ายนำทีมลงเยี่ยมบ้าน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1000 08-07-2564 13:30:00 16:00:00 นำแพทย์ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1001 07-07-2564 09:30:00 16:00:00 นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ ที่ รพ.สต. (เช้า ) ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่ รพ.สต. (บ่าย) นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1002 05-07-2564 10:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1003 02-07-2564 10:00:00 12:00:00 จ่ายชำระหนี้ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1004 02-07-2564 10:00:00 16:00:00 นำแพทย์ออกปฏิบัติงานที่ รพ.สตงศรีสง่าเมือง เช้า บ่ายลงเยี่ยมบ้าน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1005 01-07-2564 10:00:00 16:00:00 นำแพทย์ออกให้บริการที่ รพ.สต. นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1006 30-06-2564 11:00:00 16:00:00 จ่ายเงินชำระหนี้ ของโรงพยาบาลศรีธาตุ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1007 28-06-2564 09:00:00 16:30:00 ส่งเงินเดือน/พตส/วางฎีกา พตส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1008 25-06-2564 07:30:00 17:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1009 24-06-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมงาน EMS วันที่ 24-25 มิย. นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1010 24-06-2564 10:00:00 16:00:00 รับวิทยากรที่รพ.อุดรธานี นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1011 23-06-2564 10:00:00 15:30:00 จ่ายชำระหนี้ ส่งเอกสาร นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1012 25-06-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการรับประเมินระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1013 22-06-2564 09:30:00 11:00:00 เปิดซิมโทรศัพท์ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1014 25-06-2564 08:00:00 16:30:00 ประชุมการจัดการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1015 21-06-2564 09:30:00 12:30:00 ส่งน้ำบริโภคตรวจ นาง ฐิติยา ชื่นใจ COC อนุมัติ
1016 18-06-2564 09:30:00 12:00:00 นำทีม CDCU ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่บ้านโคกหนองแวง ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1017 02-07-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมติดตามการดำเนินงาน พชอ. นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1018 22-06-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1019 16-06-2564 09:30:00 14:30:00 จ่ายหนี้ให้โรงพยาบาลศรีธาตุ นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1020 16-06-2564 12:00:00 16:00:00 ส่ง VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1021 16-06-2564 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1022 12-06-2564 08:30:00 16:30:00 คีย์ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1023 08-06-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1024 09-06-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1025 06-06-2564 12:00:00 16:30:00 บันทึกข้อมูลเงินเดือนเพิ่มรอบ 1% ในปี 2563 และแก้ไขคำสั่งในระบ HROPS ปี 2563 และแก้ไขคำสั่งเงินเดือน 1 เมษายน 2564 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1026 04-06-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีเงินเดือนและค่าการศึกษาบุตร นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1027 02-06-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1028 02-06-2564 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ไตรมาส 3 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1029 31-05-2564 13:00:00 16:30:00 ส่งเงินประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1030 31-05-2564 10:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1031 28-05-2564 07:30:00 09:00:00 เพื่อเข้าร่วมประชุม นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1032 27-05-2564 09:00:00 16:00:00 เพื่อติดต่อราชการ สสจ.อด /ซื้อพัสดุ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1033 28-05-2564 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมอบรมผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานในโรงครัวโรงพยาบาล ในจังหวัดอุดรธานี นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1034 25-05-2564 13:30:00 16:30:00 วางฎีกา พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1035 19-05-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างอาหารปรุงสุก และภาชนะ ตรวจวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1036 18-05-2564 11:00:00 15:00:00 จ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายประจำ เดือน เมษายน 2564 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1037 18-05-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1038 14-05-2564 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย (ขอใช้รถกระบะ REVO) นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1039 27-05-2564 07:30:00 16:30:00 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามดำเนินการประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสนาม วันที่ 27 พ.ค.64-28 พ.ค. 64( 2 วัน ) นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1040 07-05-2564 09:30:00 14:30:00 เซ็นเอกสารด่วน OT นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1041 06-05-2564 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัสคืน สิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1042 05-05-2564 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1043 05-05-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1044 30-04-2564 13:00:00 16:00:00 ไปชำระประกันสังคม/ฌกส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1045 03-05-2564 09:00:00 14:00:00 รับและซื้ออุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1046 30-04-2564 08:30:00 13:30:00 เซ็นเงินเดือน รายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1047 29-04-2564 11:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารเงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มี.ค.64 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1048 28-04-2564 08:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิก นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1049 27-04-2564 10:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1050 27-04-2564 06:30:00 13:00:00 รับผู้ป่วยติดเตียงพบแพทย์ตามนัดที่ รพศ.อุดรธานี นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1051 26-04-2564 11:30:00 16:00:00 วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1052 23-04-2564 10:00:00 16:30:00 เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1053 26-04-2564 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1054 22-04-2564 09:00:00 12:00:00 งานems นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุมัติ
1055 22-04-2564 11:00:00 16:30:00 วางฎีกาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ11) นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1056 22-04-2564 10:00:00 16:00:00 รับวิทยากร( เบอร์ติดต่อ 0897125572 พีดาวเรือง) นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1057 20-04-2564 10:00:00 16:00:00 ส่งเอกสาร แผนทางการเงิน (Planfin) นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1058 19-04-2564 13:00:00 16:30:00 วางฎีกาด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1059 16-04-2564 11:30:00 16:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1060 07-04-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1061 08-04-2564 07:30:00 17:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning and Assessment For DHSA เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1062 05-04-2564 11:00:00 16:30:00 วางฎีการเงินเดือน/ค่าการศึกษาบุตร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1063 02-04-2564 07:00:00 12:00:00 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาว วรรณธิดา ทิพย์คำมี PCU อนุมัติ
1064 01-04-2564 08:30:00 12:00:00 เซ็นเงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1065 01-04-2564 09:00:00 16:00:00 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในงานสุขาภิบาลอาหาร นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1066 31-03-2564 12:00:00 15:30:00 จ่ายประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ฌกส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1067 31-03-2564 08:00:00 14:00:00 ขอใบส่งของ เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหารบริการผู้ป่วย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1068 31-03-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1069 30-03-2564 11:00:00 16:00:00 ส่งเงินเดือนข้าราชการ/พตส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1070 30-03-2564 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1071 30-03-2564 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1072 29-03-2564 05:30:00 18:00:00 นำเสนอการประกวด TO BE NUMBER ONE อำเภอ ระดับภาคที่โรงแรมภูแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1073 26-03-2564 09:00:00 13:00:00 ส่งตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1074 25-03-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา พตส. ประจำเดือน มีนาคม 2564 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1075 26-03-2564 10:30:00 17:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (intermediate care ) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1076 24-03-2564 08:00:00 16:00:00 ออกตรวจสอบภายในประจำปี 2564 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1077 23-03-2564 11:00:00 14:00:00 ส่งลเือดตรวจ CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1078 24-03-2564 08:00:00 12:00:00 ตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย เดือน มีนาคม 2564 นางสาว วรรณธิดา ทิพย์คำมี PCU อนุมัติ
1079 23-03-2564 08:00:00 12:00:00 ตรวจรับรองหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย เดือน มีนาคม 2564 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1080 25-03-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแผนงบลงทุน 5 ปี นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1081 22-03-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมอบรมวิชาการ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรรม อนุมัติ
1082 23-03-2564 07:30:00 17:00:00 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1083 19-03-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี นางสาว รัตนารัตน์ คำราช แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1084 19-03-2564 08:00:00 16:00:00 ไปทำกายภาพบำบัดให้หลวงปู่เหรียญชัย วัดถ้ำสุมนทา นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1085 17-03-2564 11:00:00 16:30:00 ประชุมการบริหารจัดการัคซีน COVID-19 นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1086 17-03-2564 11:00:00 16:30:00 ประชุมการบริหารจัดการัคซีน COVID-19 นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1087 18-03-2564 07:30:00 15:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ นาง ฐิติยา ชื่นใจ COC อนุมัติ
1088 10-03-2564 10:30:00 16:00:00 ไปส่งเอกสาร GF นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1089 12-03-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัดอุดรธานี นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1090 09-03-2564 09:30:00 12:00:00 ส่งเอกสารด่วน ที่ สสจ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1091 08-03-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งเลือดตรวจดื้อยา(DR) นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1092 08-03-2564 09:00:00 13:00:00 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1093 04-03-2564 12:30:00 16:30:00 ประชุม พิจารณาบริหารตำแหน่งว่าง นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1094 02-03-2564 17:30:00 21:00:00 ขอรถส่งตรวจโควิด 19 นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
1095 03-03-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งตรวจผักและผลไม้ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1096 02-03-2564 07:00:00 12:00:00 ขอรถส่งตรวจ โควิด 19 จำนวน 45 รายโครงการตรวจคัดดรองที่ตลาดสดศรีธาตุค่ะ นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
1097 03-03-2564 07:30:00 16:30:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผุ้สูงอายุ ที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก (mILD cOGNITIVE iMPAIRMENT : mci) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC ไม่อนุมัติ
1098 02-03-2564 07:30:00 16:30:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผุ้สูงอายุ ที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก (mILD cOGNITIVE iMPAIRMENT : mci) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC ไม่อนุมัติ
1099 01-03-2564 08:00:00 14:00:00 เซ็นเอกสารด่วน เงินเดือนรายวัน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1100 02-03-2564 07:30:00 17:00:00 ประชุมงานปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU ไม่อนุมัติ
1101 01-03-2564 08:30:00 12:00:00 รับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุเพื่อรับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง ทันตกรรม อนุมัติ
1102 01-03-2564 08:30:00 08:30:00 รับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุเพื่อมารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง ทันตกรรม อนุมัติ
1103 03-03-2564 07:30:00 16:00:00 ประชุมการดูแลป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1104 25-02-2564 11:00:00 17:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1105 02-03-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเรียนรู้กระบวนการดูแลป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1106 24-02-2564 10:30:00 13:00:00 ส่งเงินเดือน และ ส่ง พตส. นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1107 24-02-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมเรื่อง HCV นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1108 23-02-2564 11:00:00 16:00:00 ประชุม CA Colon นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1109 24-02-2564 08:30:00 12:00:00 ออกดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า/เข่าเสื่อม ด้วยการพอกเข่า ในชุมชน นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย ไม่อนุมัติ
1110 23-02-2564 11:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU ไม่อนุมัติ
1111 23-02-2564 11:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU ไม่อนุมัติ
1112 22-02-2564 11:00:00 16:30:00 ไปวางฎีกา พตส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1113 23-02-2564 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมสิ่งแวดล้อม นาง ฐิติยา ชื่นใจ COC อนุมัติ
1114 19-02-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมการดำเนิงานคลินิกผู้สูงอายุให้ได้คุณภาพ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1115 19-02-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางคู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชีปีงบประมาณ2564 Version 8 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1116 19-02-2564 08:30:00 16:00:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย (ไม่ขอคนขับรถ) นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1117 18-02-2564 08:00:00 12:00:00 ประชุมการเบิก-จ่ายงบยาเสพติด การจัดทำเอกสาร นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1118 18-02-2564 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมโครงการเด็กไทยสายตาดี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1119 18-02-2564 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม conference กรณีมารดาเสียชีวิต นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1120 17-02-2564 07:30:00 13:00:00 ประชุมสหกรณ์ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1121 17-02-2564 09:00:00 15:30:00 เยียมผู้ป่วย นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1122 16-02-2564 12:00:00 16:30:00 ประชุมเรื่องเงินกู้โควิด นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1123 16-02-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1124 15-02-2564 10:30:00 16:30:00 ปรึกษาอาจารย์ เรื่องงานก่อสร้าง นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1125 25-02-2564 07:30:00 16:00:00 ไปร่วมประชุมปฏิบัติการติดตาม นิเทศ เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟู/ผู้ติดยาเสพติด Re-Accreditation นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1126 15-02-2564 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1127 11-02-2564 07:30:00 16:30:00 1.ประชุมพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี 2.ประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานสุขศึกษา เขตสุขภาพที่ 8 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1128 10-02-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการ ระบบงานเรียกเก็บ นางสาว นันทกานท์ วงษ์ดี งานประกัน อนุมัติ
1129 09-02-2564 10:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1130 09-02-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1131 09-02-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมงานอนามัยโรงเรียน นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1132 05-02-2564 08:00:00 16:30:00 พบอาจารย์ เพื่อหารือ การก่อสร้าง นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1133 04-02-2564 11:00:00 16:30:00 เข้าร่มประชุม conference กรณีมารดา / ทารกเสียชีวิต / Case near missed นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1134 03-02-2564 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1135 03-02-2564 09:00:00 12:00:00 ส่งวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้) ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกลุ่มยาฆ่าแมลง นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1136 02-02-2564 11:00:00 16:30:00 เพื่อติดต่อราชการ การก่อสร้าง อาคาร โควิด นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1137 01-02-2564 11:00:00 16:30:00 ติดต่อราชการด่วน นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป ไม่อนุมัติ
1138 04-02-2564 08:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารเบิกยาต้านไวรัสเอชไอวีสิทธประกันสังคม รพศ.อุดรธานี และรอรับยาต้านไวรัสกลับมาด้วย นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1139 01-02-2564 11:30:00 17:30:00 ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 นาง อนุชิดา ไพศาล PCU ไม่อนุมัติ
1140 29-01-2564 12:30:00 16:00:00 ไปส่งเงินสมทบประกันสังคม นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1141 01-02-2564 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนการดำเนินงานโรค COVID19 นาง ฐิติยา ชื่นใจ COC อนุมัติ
1142 27-01-2564 10:30:00 13:00:00 ไปส่งเงินเดือนและเงิน พตส.ที่ธนาคารกรุงไทย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1143 25-01-2564 13:00:00 17:00:00 วางฎีกา นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1144 26-01-2564 11:30:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล นาง อนุชิดา ไพศาล PCU ไม่อนุมัติ
1145 28-01-2564 07:00:00 14:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการคัดกรองบุหรี่สุราในระบบ 43 แฟ้มและการจัดตั้งบำบัด บุหรี่/สุรา นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1146 26-01-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมการพัฒนาระบบรถฉุกเฉินทางการพยาบาล นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1147 25-01-2564 08:00:00 16:00:00 ประชุมงาน การแพทย์ฉุกเฉิน นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1148 27-01-2564 11:00:00 16:00:00 ประชุมการจัดสรรเงินโรคเรื้อรัง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1149 22-01-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุม ITA ไตรมาส 2 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1150 21-01-2564 08:00:00 16:30:00 อบรม Index testin การชวนคู่ของผู้มีเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1151 21-01-2564 11:00:00 16:30:00 ประชุมงานเบาหวาน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1152 22-01-2564 08:00:00 16:00:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียชัย นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1153 20-01-2564 10:30:00 14:00:00 นำส่งเอกสาร สสจ.อด. นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1154 19-01-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4+VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1155 19-01-2564 08:00:00 16:30:00 ประชุม สสจ.อด นางสาว ุสุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1156 19-01-2564 07:30:00 17:00:00 ประชุมงานแม่และเด็ก นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1157 15-01-2564 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1158 11-01-2564 13:00:00 16:30:00 ออกเยี่ยม IS รพสต. เพื่อเตรียมรับประเมิน DHSA นาง นางรัดาวรร วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1159 11-01-2564 10:00:00 14:30:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1160 10-01-2564 10:00:00 16:00:00 เพื่อนำครุภัณฑ์ไปเปลี่ยนที่ ขอใช้รถยนต์ทะเบียน กอ 247 อุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1161 11-01-2564 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขผู้สูงอายุ พระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี คณะทำงานผู้สูงอายุ ห้องประชุมทองกราว ชั้น 2 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1162 08-01-2564 06:30:00 09:00:00 นำคณะเจ้าหน้าที่ ไปรวมตัว ณ สสจ. อุดรธานี เพื่อเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ขอเป็นรถตู้เนื่องจาก (มีสัมภาระ) นางสาว นางสาวปรีย ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1163 07-01-2564 07:30:00 12:00:00 ประชุมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแททย์ นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1164 06-01-2564 10:30:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1165 06-01-2564 07:30:00 16:00:00 ไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจำแนกประเภทผู้ป่วยและการประเมินproducttivity นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1166 04-01-2564 10:30:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1167 05-01-2564 08:00:00 15:00:00 เพื่อออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า เบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1168 30-12-2563 10:00:00 15:00:00 นำส่งเงินประกันสังคมและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1169 29-12-2563 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1170 29-12-2563 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1171 28-12-2563 11:00:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1172 28-12-2563 11:00:00 16:00:00 ประชุมจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ครั้ง ที่2/2564 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1173 25-12-2563 10:00:00 12:00:00 นำผ้าไปอบที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เนื่องจากเครื่องอบผ้าชำรุด นางสาว ณิชชา ราชาสุข งานบริหารทั่วไป ไม่อนุมัติ
1174 25-12-2563 07:30:00 16:00:00 วางฎีกา/ส่งเอกสาร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี ไม่อนุมัติ
1175 25-12-2563 08:30:00 16:30:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ ไม่อนุมัติ
1176 25-12-2563 08:00:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ ไม่อนุมัติ
1177 24-12-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุม SEPSIS นาง จันธิมา หันรุด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1178 23-12-2563 12:00:00 16:00:00 Service plan Ortho นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุมัติ
1179 22-12-2563 07:30:00 07:30:00 ประชุมงาน HA นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1180 21-12-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการพัฒนาระบบ MOPH connect นาย พงศธร ศรีนานนท์ งาน it อนุมัติ
1181 23-12-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา ( IQ) ด้วยจินตคณิตในเด็กปฐมวัย นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1182 18-12-2563 12:00:00 16:00:00 ส่งCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1183 18-12-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานHAประจำปี 2564 นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1184 22-12-2563 08:00:00 15:00:00 ออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1185 21-12-2563 08:00:00 15:00:00 ออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1186 21-12-2563 07:30:00 16:00:00 mou Smart ambulance safety Solution นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1187 22-12-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1188 16-12-2563 14:00:00 16:00:00 ออกตรวจและลงทะเบียนร้านอาหารในเขตรับผิดชอบ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม ไม่อนุมัติ
1189 17-12-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมรับนโยบาย พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสมำ่เสมอ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1190 16-12-2563 07:30:00 12:00:00 ประชุมรับนโยบายการดำเนินงานวัยรุ่นแบบบูนณาการ ปี2564 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1191 16-12-2563 07:30:00 12:00:00 ประชุมรับนโยบายการดำเนินงานวัยรุ่นแบบบูนณาการ ปี2564 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1192 15-12-2563 11:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1193 15-12-2563 11:00:00 16:00:00 ส่งเอกสารเงินไม่ทำเวช/วางฎีกาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1194 15-12-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานกลุ่มวัยทำงาน นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1195 14-12-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2564 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1196 14-12-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2564 นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1197 08-12-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุม ควบคุมภายใน EIA ประจำปี 2564 นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1198 04-12-2563 07:30:00 14:00:00 ประชุมงานเด็กปฐมวัย ปี2564 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1199 04-12-2563 07:30:00 14:00:00 ประชุมงานเด็กปฐมวัย ปี2564 นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1200 03-12-2563 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1201 02-12-2563 09:00:00 12:00:00 เป็นกรรมการ นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1202 04-12-2563 08:30:00 16:00:00 ไปฟื้นฟูสมรรถภาพหลวงพ่อเหรียญชัย **ขอใช้รถกระบะRevoคันใหม่ ไม่ขอคนขับรถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1203 01-12-2563 10:00:00 15:30:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1204 01-12-2563 08:00:00 14:00:00 ร่วมโครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.คำเมย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1205 30-11-2563 13:00:00 16:00:00 ตรวจโรงงานน้ำแข็งและน้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1206 26-11-2563 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1207 24-11-2563 11:00:00 16:00:00 ประชุมร่วมวางแผนบริหารกรอบอัตรากำลัง สายงานต่างๆ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1208 26-11-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ วันที่26-27 พย. นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1209 17-11-2563 12:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1210 17-11-2563 09:00:00 17:00:00 ประชุมแนวทางการจัดซื้อน้ำยาที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1211 13-11-2563 07:30:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1212 13-11-2563 07:30:00 17:30:00 ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1213 12-11-2563 11:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1214 16-11-2563 07:30:00 17:30:00 ไปประชุมที่ สสจ .อุดร เรื่องระบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1215 13-11-2563 09:30:00 15:00:00 ไปฟื้นฟูหลวงพ่อเหรียญชัย นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ อนุมัติ
1216 10-11-2563 10:00:00 14:00:00 ติดต่อสราชการ สสจ.อด นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1217 11-11-2563 07:00:00 18:00:00 อบรมการใช้เครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นางสาว วรรณธิดา ทิพย์คำมี COC อนุมัติ
1218 12-11-2563 09:00:00 16:00:00 ส่งใบขอเบิกยาต้านไวรัส สิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี และรอรับยาต้านไวรัส นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1219 05-11-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุม ITA ปีงบประมาณ 2564 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1220 05-11-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมงานเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1221 03-11-2563 15:00:00 15:00:00 วางฎีกาเงินเดือน/ค่าการศึกษาบุตร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1222 03-11-2563 08:00:00 15:00:00 ออกตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต. นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1223 03-11-2563 08:00:00 15:00:00 ออกตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต. นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1224 03-11-2563 08:00:00 15:00:00 ออกตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต. นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1225 03-11-2563 08:00:00 15:00:00 ออกตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต. นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1226 02-11-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1227 30-10-2563 10:00:00 15:30:00 วางฎีกา(ด่วน) นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1228 29-10-2563 10:00:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1229 29-10-2563 07:30:00 12:00:00 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแพทย์แผนไทย เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาต นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1230 28-10-2563 07:30:00 16:30:00 ชี้แจงเรื่องการจัดสรรโคตานักเรียนทุนหลักสูตรพยาบาล ปี 2563 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1231 28-10-2563 09:00:00 15:00:00 เพื่อนำผู้อบรมออกปฏิบัติงานดูแลคนไจ้ติดเตียง ตามโครงการฝึกอบรมอาสามัครบริบาลในเขตพื้นต.หัวนาคำ (รถตู้) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1232 27-10-2563 09:30:00 12:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1233 27-10-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการ นาง ลเาวัลย์ ชุติมาโชติ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1234 22-10-2563 10:00:00 16:30:00 เบิกน้ำยา TST ที่ สคร.8 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1235 20-10-2563 11:00:00 16:30:00 ส่ง CD4 และ VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1236 21-10-2563 06:00:00 16:00:00 ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1237 21-10-2563 06:00:00 16:00:00 ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1238 21-10-2563 06:00:00 16:00:00 ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1239 21-10-2563 06:00:00 16:00:00 ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1240 16-10-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบ 2564 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1241 16-10-2563 07:00:00 16:30:00 ออกหน่วย พอสว. นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1242 15-10-2563 09:00:00 09:00:00 ออกพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ออกหน่วย พอสว. ณ โรงเรียนคำค้อพิทยาศึกษา นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1243 28-10-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงหน่วยบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเวชเบียน และการเบิกจ่ายชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนประจำปี 2564 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว งานประกัน อนุมัติ
1244 09-10-2563 11:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1245 06-10-2563 10:30:00 15:00:00 ไปวางฎีกาเงินเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1246 02-10-2563 07:30:00 07:30:00 เข้าไปรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1247 02-10-2563 07:30:00 07:30:00 เข้าไปรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1248 29-09-2563 07:30:00 16:30:00 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1249 29-09-2563 08:30:00 16:00:00 เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน รพ.สต.คำค้อ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1250 28-09-2563 08:00:00 16:30:00 ติดต่องานราชการ นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1251 25-09-2563 11:00:00 17:00:00 วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1252 24-09-2563 14:30:00 18:00:00 วางฎีกาด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี ไม่อนุมัติ
1253 23-09-2563 10:00:00 14:00:00 ติดต่องานราชการรับงานเอกสารงานผู้ป่วยใน นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1254 23-09-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุม โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
1255 24-09-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1256 21-09-2563 10:00:00 14:30:00 ติดต่อราชการงานพัสดุ สสจ.อด นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1257 18-09-2563 10:00:00 16:00:00 จ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1258 17-09-2563 08:30:00 17:00:00 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบรองรับการให้วัคซีน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา Chatbot "MOPH Connect" นาย ณัฐพล แพงวาปี งาน it อนุมัติ
1259 18-09-2563 08:00:00 16:00:00 ดูงานประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1260 15-09-2563 11:00:00 06:30:00 เข้าร่วมประชุมกบข นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1261 17-09-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วย นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1262 17-09-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วย นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1263 10-09-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1264 09-09-2563 07:30:00 16:30:00 ไปประชุมconference เรื่องการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
1265 09-09-2563 11:00:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม conference กรณีมารดา /ทารก เสียชีวิต/case near missed นาง จันทลา เสริมทรง PCU ไม่อนุมัติ
1266 03-09-2563 10:30:00 16:00:00 วางฎีกา เงินเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1267 03-09-2563 07:30:00 07:30:00 ประชุมไวรัสตับอักเสบบี นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1268 02-09-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างผักและผลไม้เพื่อตรวจวิเคราห์หาสารปนเปื้อน (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1269 01-09-2563 07:40:00 14:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1270 03-09-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติทางคลินิกการรักาาผู้ป่วยsepsis นาง จันธิมา หันรุด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1271 03-09-2563 07:30:00 12:00:00 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
1272 31-08-2563 09:00:00 16:30:00 ติดต่อราชการและส่งเอกสารที่ สสจ.อุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1273 28-08-2563 11:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 งานการดูแลต่อเนื่องและการประคับประคอง นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC รอดำเนินการ
1274 26-08-2563 07:30:00 17:00:00 ร่วมเรียนรู้ HA เตรียม Reaccradit โรงพยาบาลโนนสะอาด นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1275 25-08-2563 10:00:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1276 20-08-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินการใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ: การจัดบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) สำหรับผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1277 19-08-2563 13:00:00 15:30:00 ออกตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม(เปิดใหม่) นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1278 20-08-2563 07:30:00 16:30:00 รับส่งคนไข้ นายอาสา ประทุมศาลา ตรวจตามนัด รับที่วัดป่าเฮวไฮ เพื่อพาไปส่งตรวจที่ รพ.อุดรธานี พร้อมรับกลับ นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
1279 14-08-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยยางยืดชีวิต นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1280 14-08-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการอบรมการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1281 13-08-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วย นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1282 18-08-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เขตบริการสุขภาพที 8 (ประชุม 2 วัน วันที่ 18-19 สิงหาคม 63) นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1283 10-08-2563 10:00:00 15:30:00 ไปซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1284 14-08-2563 08:00:00 16:00:00 ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย ที่หมู่บ้านในเขตอำเภอวังสามหมอ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดสุ่มลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1285 06-08-2563 10:00:00 16:00:00 เดินทางไปซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อมาใช้ช้บริการภายในโรงพยาบาลศรีธาตุ นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป ไม่อนุมัติ
1286 05-08-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งผักผลไม้ ตรวจสอบการปนเปื้อนในผักผลไม้ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1287 06-08-2563 09:00:00 16:00:00 เบิกยาต้านไวรัสสิทธิ ประกันสังคม รพศ.อุดร คืน นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1288 04-08-2563 10:30:00 16:00:00 ไปวางฎีกาเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1289 03-08-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการ นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1290 31-07-2563 09:00:00 14:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1291 31-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการค้ามนุษย์ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1292 30-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๓ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1293 29-07-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมงาน HCV นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1294 29-07-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมงาน HCV นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1295 29-07-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมงาน HCV นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1296 24-07-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1297 24-07-2563 10:00:00 16:30:00 วางฎีกา(ด่วน) นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1298 23-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ บทเรียนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1299 29-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกันวิกฤตสุขภาพจิต จังหวัดอุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1300 24-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการค้ามนุาย์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1301 24-07-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ กายภาพ อนุมัติ
1302 23-07-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยี่อจากการค้ามนุษย์ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
1303 21-07-2563 09:00:00 13:00:00 ส่งผักและผลไม้สด นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1304 16-07-2563 08:30:00 15:00:00 ไปบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ ของกรมบัญชีกลาง นางสาว โสภิต จวยลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1305 17-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม่ นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC รอดำเนินการ
1306 16-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม่ นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1307 16-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1308 15-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพปีงบประมาณ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1309 13-07-2563 07:30:00 17:00:00 ไปประชุมการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี นาย ภัคพล วงศ์โท งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1310 10-07-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน (ITA) นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1311 02-07-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งวัตถุดิบ ผัก ผลไม้ เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1312 04-06-2563 09:00:00 16:00:00 ส่งหนังสือเบิกยาต้านสิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี และรอรับยากลับ นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1313 01-07-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2563 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี ไม่อนุมัติ
1314 30-06-2563 08:30:00 13:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1315 29-06-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมอบรมโครงการ CFO มืออาชีพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาล นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1316 03-07-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุม STROKE นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1317 29-06-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดอุดรธานี นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1318 25-06-2563 10:00:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1319 26-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้ประจำโรงพยาบาล ปี 2563 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1320 24-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ Intermediate Care จังหวัดอุดรธานี นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1321 16-06-2563 11:00:00 14:00:00 นำตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจ Sentinel surveillance เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1322 16-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเขียนโครงการห้องประชุมร่มร่มโพธิ์ทองสสจ.อุดรธานี นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
1323 15-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1324 15-06-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมมาตรการความปลอดภยรถพยาบา นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1325 11-06-2563 07:30:00 16:30:00 อนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อจัดทำแผนงบลงทุน (เงินCOvid) นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1326 11-06-2563 07:30:00 16:30:00 อนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อจัดทำแผนงบลงทุน (เงินCOvid) นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1327 10-06-2563 10:30:00 16:00:00 ส่งรายละเอียดเงิน พตส และส่งเอกสารต่างๆ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1328 04-06-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงข้อกฏหมาย ระบียบการจัดทำสัญญานักเรียนทุน แพทย์ พยาบาล การเบิก พตส.เงินไม่ทำเวช ระเบียบวินัย ละเมิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1329 04-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 งวด 2 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1330 04-06-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งผักผลไม้ตรวจสอบสารปนเปื้อน ( ยาฆ่าแมลง ) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1331 02-06-2563 09:00:00 16:30:00 ส่งLab VL นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1332 02-06-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2563 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1333 04-06-2563 09:00:00 16:00:00 นำเอกสารเบิกยาต้านไวรัสสิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี ส่งที่คลินิกนภา และรอรับยาต้านกลับ นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1334 01-06-2563 10:00:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1335 02-06-2563 08:00:00 16:00:00 นำส่งยาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1336 30-05-2563 09:30:00 12:00:00 ส่งเงินเดือน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1337 28-05-2563 13:30:00 17:00:00 เซ้นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1338 27-05-2563 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1339 20-05-2563 08:30:00 14:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1340 19-05-2563 12:00:00 14:00:00 ส่งเลือดCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1341 19-05-2563 12:00:00 14:00:00 ส่งเลือดCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1342 19-05-2563 12:00:00 14:00:00 ส่งเลือดCD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1343 21-05-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนคำของบประมาณ งบลงทุน 2565 และงบค่าเสื่อม 2564 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1344 18-05-2563 14:00:00 20:00:00 ยืมยาด่วน นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1345 18-05-2563 11:00:00 14:30:00 ไปรับทันตแพทย์คนใหม่ นาย ยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตกรรม อนุมัติ
1346 15-05-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายจังหวัดอุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1347 14-05-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1348 13-05-2563 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1349 08-05-2563 10:00:00 14:00:00 วางฎีกา เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1350 07-05-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งผักผลไม้ ตรวจหาสารปนเปื้อน (ยาฆ่าแมลง) นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1351 05-05-2563 08:00:00 13:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1352 01-05-2563 07:30:00 12:00:00 ส่งเอกสารที่งาน EMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1353 01-05-2563 07:30:00 12:00:00 ส่งเอกสารที่งาน EMS นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1354 01-05-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามรายงานงบค่าเสื่อมฯ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1355 07-05-2563 08:30:00 16:00:00 ส่งยาผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต.ทุกแห่ง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1356 07-05-2563 08:30:00 16:00:00 ส่งยาผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต.ทุกแห่ง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1357 07-05-2563 08:30:00 16:00:00 ส่งยาผู้ป่วยเบาหวานที่รพสต.ทุกแห่ง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1358 29-04-2563 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1359 29-04-2563 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1360 29-04-2563 09:30:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1361 27-04-2563 13:00:00 17:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1362 30-04-2563 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกเวชภัณฑ์ยาต้านสิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม ไม่อนุมัติ
1363 20-04-2563 09:00:00 15:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1364 15-04-2563 09:00:00 15:00:00 วางฎีกา นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1365 14-04-2563 10:00:00 14:00:00 ขอเพื่อส่งเอกสารด่วน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1366 10-04-2563 08:00:00 12:00:00 ติดต่อราชการ และ วางฎีกา สสจ.อด นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1367 08-04-2563 09:00:00 12:00:00 ส่งผักผลไม้เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อน นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1368 02-04-2563 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัส สิทธิประกันสังคม รพศ.อุดร เพื่อทดแทนการให้บริการ นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1369 01-04-2563 09:30:00 15:30:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1370 31-03-2563 09:30:00 16:00:00 เซ็นเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1371 30-03-2563 10:00:00 15:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1372 26-03-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุม (video conference) นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1373 19-03-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก(Mild Cognitive impaliment-MCI) โดยโปรแกรมTEME-VE (ครู ก) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1374 18-03-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก(Mild Cognitive impaliment-MCI) โดยโปรแกรมTEME-VE (ครู ก) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1375 18-03-2563 09:00:00 14:00:00 ส่งตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1376 19-03-2563 07:30:00 17:00:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก(Mild Cognitive impaliment-MCI) โดยโปรแกรมTEME-VE (ครู ก) นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1377 18-03-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่มแรก(Mild Cognitive impaliment-MCI) โดยโปรแกรมTEME-VE (ครู ก) นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1378 23-03-2563 07:30:00 17:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม นิเทศ เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ (วันที่ 23 มีนาคม 63-24 มีนาคม 2563 ) ประชุม 2 วัน นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1379 20-03-2563 07:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมงานอนามัย แม่และเด็ก ( การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ) นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1380 13-03-2563 07:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1381 18-03-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี นางสาว นภาพร พรมโคตร ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1382 17-03-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี นางสาว นภาพร พรมโคตร ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1383 13-03-2563 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
1384 19-03-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สำหรับปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้ประจำโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1385 11-03-2563 05:00:00 23:00:00 ร่วมดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1386 11-03-2563 12:00:00 17:00:00 ประชุมวิชาการเรื่องการตรวจไวรัสตับอักเสบ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1387 10-03-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก นาง มณีกานต์ สิงหรา COC ไม่อนุมัติ
1388 09-03-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก นาง มณีกานต์ สิงหรา COC รอดำเนินการ
1389 09-03-2563 11:00:00 17:00:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด นาง จันทลา เสริมทรง PCU ไม่อนุมัติ
1390 09-03-2563 07:00:00 17:00:00 เพื่อประชุมธาลัสซีเมีย นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพล งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1391 09-03-2563 07:30:00 18:00:00 อบรมems นางสาว ศศิธร สีหาใต้ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1392 05-03-2563 07:30:00 16:00:00 เข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ รอดำเนินการ
1393 04-03-2563 08:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1394 03-03-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุม?งาน?EMS? นางสาว ศศิธร สีหาใต้ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุมัติ
1395 03-03-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประจำปี 2563 นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
1396 02-03-2563 10:30:00 15:00:00 เซ็นต์เอกสารด่วน นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1397 28-02-2563 11:00:00 16:00:00 วางฎีกา ยาเสพติด นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1398 28-02-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัย การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ( sepsis ) นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
1399 02-03-2563 07:30:00 16:00:00 อบรมวิจัยและ R2R จากงานประจำ เพื่อพัฒนางานแพทย์แผนไทย นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1400 27-02-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (Health leader Team) นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1401 27-02-2563 09:00:00 16:00:00 ขอเบิกยาต้านไวรัสของสิทธิประกันสังคม รพศ.อุดรธานี (คืน) นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1402 26-02-2563 09:00:00 12:00:00 ร่วมงานกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อำเภอศรีธาตุ นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1403 26-02-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุมเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1404 25-02-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเรื่อง การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 นางสาว นงลักษณ์ สิมมา งานประกัน อนุมัติ
1405 21-02-2563 06:30:00 18:00:00 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และส่งน้ำประปาตรวจ นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย COC อนุมัติ
1406 25-02-2563 08:30:00 12:00:00 ออกหน่วยผอกเข่าในผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อม นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1407 19-02-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมงานติดตามงานเบาหวาน นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1408 19-02-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมสอนนำเสนอผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1409 15-02-2563 05:30:00 15:00:00 รับคุณหมอผลินทร์ ที่สนามบินอุดรธานี เพื่อมาตรวจอัตราซาวด์ที่เทศบาลตำบลศรีธาตุ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1410 14-02-2563 13:00:00 14:00:00 เพื่อรับและส่งเครื่องอัตราซาวด์ ที่ รพ.กู่แก้ว นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1411 13-02-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุม เรื่อง ITA นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1412 11-02-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ประจำปี 2563 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1413 11-02-2563 07:30:00 16:30:00 โครงการประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี Palliative Care for Doctor and Pharmacist (R๘ Palliative Care Day) นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1414 07-02-2563 07:00:00 17:30:00 ประชุมการดูแลรักาาผู้ป่วยอุบัติเหตุจังหวัดอุดรธานีและเครือข่ายบริการที่ 8 นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1415 05-02-2563 09:30:00 15:00:00 ไปวางฎีกา นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1416 05-02-2563 07:30:00 20:00:00 นำเจ้าหน้าที่และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำบูธนิทรรศการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1417 31-01-2563 07:30:00 15:00:00 ติดต่อราชการ (ด่วน) นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1418 03-02-2563 07:30:00 16:30:00 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1419 30-01-2563 09:30:00 16:00:00 ส่งหนังสือเบิกเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัสสิทธิประกันสังคมรพศ.อุดร และ *****รอรับยาต้านไวรัสกลับคืนมา***** นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม รอดำเนินการ
1420 01-02-2563 07:00:00 18:00:00 รับส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาสาสุขสัมพันธ์ 2563 (รถตู้12ที่นั่ง) นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1421 29-01-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยปี 2563 นาง อนุชิดา ไพศาล PCU อนุมัติ
1422 29-01-2563 07:30:00 16:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1423 25-01-2563 07:00:00 07:00:00 ขอใช้รถนำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลไปแข่ง (ขับรถโดย นายธนวัช คุยบุตร) นางสาว โสภิต จวบลอย งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1424 28-01-2563 10:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน Coaching on the job CM ระบบ LTC นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1425 27-01-2563 10:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1426 24-01-2563 08:00:00 12:00:00 ประชุมงานกีฬาสาสุขสัมพันธ์2563 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1427 30-01-2563 11:00:00 17:00:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1428 29-01-2563 06:00:00 17:00:00 นำชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมประกวดระดับภาค นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1429 27-01-2563 11:00:00 17:00:00 ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1430 23-01-2563 07:30:00 17:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดอุดรธานี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1431 24-01-2563 08:30:00 16:00:00 รับอุปกรณ์ เพื่อบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1432 24-01-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1433 22-01-2563 08:00:00 16:00:00 เข้าร่วมตรวจสอบ /ตรวจรับเครื่องมือ ที่ สสจ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1434 23-01-2563 07:30:00 16:30:00 อบรมR2Rและวิจัยเพื่อพัฒนางาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การปฏิบัติและพัฒนางานประจำ นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1435 21-01-2563 07:00:00 18:00:00 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานพัฒนาIQ EQ เด็กปฐมวัย นาง อนุชิดา ไพศาล PCU ไม่อนุมัติ
1436 21-01-2563 09:00:00 16:30:00 ติดต่อราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1437 20-01-2563 07:30:00 16:00:00 ภอดบทเรียนงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1438 18-01-2563 08:00:00 16:30:00 ร่วมแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือก กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 2563 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1439 20-01-2563 08:00:00 16:30:00 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/To BE NUMBER ONE สสจ.อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1440 20-01-2563 11:30:00 16:30:00 ประชุมกีฬาสาสุข63 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1441 14-01-2563 07:30:00 11:00:00 ติดต่อราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1442 31-01-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมชี้แจงหน่วยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกะนสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี 2563 นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1443 23-01-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนประจำปีงบประมาณ2563 นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1444 15-01-2563 09:00:00 12:00:00 ซื้ออุปกรณ์ เพื่อบริการผู้ป่วย นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1445 13-01-2563 07:30:00 16:30:00 การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องระยะยาวและ Palliative care จากโรงพยาบาลถึงบ้าน ด้วยโปรแกรม smart coc นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1446 09-01-2563 12:00:00 17:00:00 รับนโยบายแนวทางการดำเนินงานCOPd นาง ลดาวัลย์? ชุติมาโชติ งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1447 10-01-2563 07:30:00 17:30:00 พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1448 09-01-2563 07:30:00 17:30:00 ประชุมทบทวนระบบบริการมารดาและทารกหลังคลอด และระบบส่งต่อให้ได้ตามมาตรฐาน นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1449 10-01-2563 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมงานแม่และเด็ก นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1450 07-01-2563 07:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียม ประเมินPNC STEMI นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1451 06-01-2563 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ (EIA 5 มิติ) นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1452 27-12-2562 08:30:00 15:00:00 ส่งเงินเดือน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1453 26-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุม CFO นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1454 24-12-2562 11:00:00 16:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1455 26-12-2562 07:30:00 16:30:00 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1456 24-12-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563 (ประชุม 24-25 ธันวาคม 2562 ประชุม 2 วัน) นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1457 16-12-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมECSคุณภาพ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่อนุมัติ
1458 25-12-2562 07:30:00 17:00:00 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1459 24-12-2562 07:30:00 17:00:00 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1460 23-12-2562 07:30:00 17:00:00 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1461 20-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นผู้จัดการ (CM COC)ดูแลผู้ป่วยรายโรค นางสาว กอบแก้ว สุภาษร COC อนุมัติ
1462 19-12-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุม sepsis นาง จันธิมา หันรุด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1463 19-12-2562 09:00:00 12:00:00 นำรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กน 2542 อด ขนถ่ยอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่เข้าไปซ่อมแซม นาย ธนวัช คุยบุตร ซ่อมบำรุง ไม่อนุมัติ
1464 20-12-2562 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ2563 นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ รอดำเนินการ
1465 16-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติการด้านการพัสดุ การเงิน งานธุรการ งานตรวจสอบภายใน นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1466 12-12-2562 11:00:00 16:30:00 ประชุมงานกีฬาสาธารณสุขปี 63 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1467 11-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมservice plan นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1468 11-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมservice plan นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1469 06-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็คทรอนิคส์ (EIA 5 มิติ) นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1470 13-12-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมโรคหลอดเลือดสมอง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1471 09-12-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมชี้แจ้งนโยบายอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1472 06-12-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อม PNC STEMI นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1473 03-12-2562 17:00:00 17:00:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1474 02-12-2562 10:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประจำปี 2563 งานผู้สูงอายุและพระสงฆ์ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1475 06-12-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขงานอนามัยโรงเรียนและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในวัยเรียน นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1476 28-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมHA Provincial Learning network 2563 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1477 27-11-2562 09:00:00 10:00:00 ส่ง CD4 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1478 28-11-2562 09:00:00 12:00:00 ส่งหนังสือเบิกเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัสสิทธิประกันสังคมรพศ.อุดร และ *****รอรับยาต้านไวรัสกลับคืนมา***** นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1479 22-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ไตรมาส 1 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1480 22-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที 4/2562 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1481 14-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมุลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1482 14-11-2562 07:30:00 20:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการปฏิบัติและพัฒนางานประจำ สสจ.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1483 21-11-2562 11:00:00 17:30:00 ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนนำส่ง และ ขณะนำส่ง MM conference นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1484 13-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแผนปฎิบัติราชการพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2563 นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1485 15-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงกองทุนสุขภาพปี2563 นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
1486 12-11-2562 07:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงนโยบายปี2563 นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
1487 14-11-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมชี้แจงงบประมาณPP free schedule นาย พงษ์พันธ์ ทำมา งานประกัน อนุมัติ
1488 08-11-2562 09:00:00 16:00:00 ขอรถไปส่งเอกสารด่วน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1489 18-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมข้อมูล 43 แฟ้ม นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1490 15-11-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป้วยโรคไตเรื้อรัง นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1491 12-11-2562 07:30:00 17:30:00 ประชุมSTroke นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1492 28-11-2562 12:00:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมงานเอดส์/วัณโรค นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1493 04-11-2562 07:00:00 04:30:00 เข้ารับการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1494 04-11-2562 11:30:00 16:30:00 ประชุมงานกีฬาสาธารณสุข สสจ.อุดรฯ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม ไม่อนุมัติ
1495 31-10-2562 11:00:00 16:00:00 ประชุมแนวทางการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงบาลชุมชน นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1496 29-10-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงงบค่าเสื่ิอม นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1497 24-10-2562 09:00:00 12:00:00 ส่งหนังสือเบิกเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัสสิทธิประกันสังคมรพศ.อุดร และ *****รอรับยาต้านไวรัสกลับคืนมา***** นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1498 22-10-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมปัญหาสุขภาพจิตเรื่องการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1499 21-10-2562 09:30:00 14:00:00 ส่งเอกสารด่วน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1500 21-10-2562 06:40:00 16:30:00 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1501 17-10-2562 12:30:00 16:00:00 ประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วย NF นาง จันธิมา หันรุด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1502 18-10-2562 07:30:00 16:30:00 ไปอบรมโครงการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1/ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1503 17-10-2562 07:30:00 16:30:00 ไปอบรมโครงการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1/ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1504 17-10-2562 07:30:00 16:30:00 ไปอบรมโครงการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1/ 2563 นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1505 11-10-2562 08:30:00 08:30:00 ส่งมอบยาต้านไวรัสไปให้ ห้องยานภา นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกรรม อนุมัติ
1506 07-10-2562 13:00:00 16:30:00 ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบการขออนุญาต นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1507 04-10-2562 07:30:00 18:00:00 อบรม Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน2019 นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1508 04-10-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อ/จัดหาตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1509 04-10-2562 13:00:00 16:30:00 ตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบการขออนุญาต PGMP นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม รอดำเนินการ
1510 26-09-2562 16:00:00 16:00:00 ส่งเงินเดือน/ส่งเอกสาร นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1511 26-09-2562 08:00:00 16:00:00 เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ นาง องุ่น รินทรึก ห้องแล็บ อนุมัติ
1512 24-09-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ (Health Leader) ระดับอำเภอ / ตำบล รุ่น 2 จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 นางสาว อารีย์ บุญรอด DPAC อนุมัติ
1513 23-09-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ (Health Leader) ระดับอำเภอ / ตำบล จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1514 16-09-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1515 13-09-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มงานต่างด้าว จังหวัดอุดรธานี 2562 นางสาว นางสาวปรีย ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1516 11-09-2562 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่มเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1517 13-09-2562 06:30:00 18:00:00 เข้าร่วมโครงการนิเทศเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป ไม่อนุมัติ
1518 09-09-2562 09:00:00 13:00:00 วางฎีกาด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1519 06-09-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนแม่บทเมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1520 04-09-2562 11:00:00 16:00:00 วางฎีกาเงินเดือน / พตส นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1521 10-09-2562 07:30:00 17:30:00 อบรมกู้ชีพ นางสาว ศศิธร สีหาใต้ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1522 02-09-2562 07:30:00 07:30:00 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1523 29-08-2562 09:00:00 13:00:00 ส่งอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1524 28-08-2562 08:00:00 12:00:00 รับคนไข้ตาต้อกระจกที่เทศบาลหัวนาคำ เพื่อไปรับการตรวจตาหลังผ่าตัด ที่โรงพยาบาลวังสามหมอ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1525 05-09-2562 07:30:00 16:00:00 ไปประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมโรงพยาบาลอุดรธานี นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1526 30-08-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาให้บริการแพทย์แผนไทย นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1527 28-08-2562 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1528 26-08-2562 13:00:00 16:30:00 ไปวางฎีกา พตส / ส่งเอกสาร ด่วน นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1529 28-08-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก ไม่อนุมัติ
1530 26-08-2562 07:30:00 17:00:00 เข้าร่วมประชุมการจัดการอาชีวอนามัย นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย COC อนุมัติ
1531 23-08-2562 10:00:00 15:00:00 รับคนไข้ที่ผ่าตัดตาต้อกระจกที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1532 23-08-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมนิเทศทางการพยาบาล นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1533 23-08-2562 12:00:00 17:00:00 ประชุมการนิเทศน์ทางการพยาบาลและการบริหารความเสี่ยง นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1534 28-08-2562 07:30:00 16:30:00 อบรมเครื่อข่ายดูแลผู้ป่วย CAPD โซนลุ่มน้ำปาว นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU ไม่อนุมัติ
1535 26-08-2562 07:00:00 17:00:00 ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล). นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU ไม่อนุมัติ
1536 21-08-2562 12:30:00 16:30:00 รับคนไข้ตาต้อกระจกที่เทศบาลหัวนาคำ เพื่อไปส่งผ่าตัดที่โรงพยาบาลวังสามหมอ นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1537 27-08-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมปิดงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1538 22-08-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมตรวจงบทดลอง บช11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1539 20-08-2562 09:00:00 16:00:00 ร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1540 16-08-2562 07:30:00 17:00:00 อบรมปริกำเนิดสัญจร นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1541 15-08-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1542 15-08-2562 07:30:00 17:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1543 14-08-2562 07:30:00 17:00:00 อบรมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1544 13-08-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ อุดรธานี นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1545 08-08-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1546 08-08-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุม sepsis นาง จันธิมา หันรุด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1547 08-08-2562 07:00:00 10:00:00 รถพยาบาลฉุกเฉิน ใช้ในการออกหน่วยปฐมพยาบาลในการวิ่ง ณ บึงคำศรี นางสาว อุไรวรรณ กองพอด อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1548 07-08-2562 13:00:00 16:30:00 ไป รพ.สต.หนองนกเขียน นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1549 06-08-2562 10:30:00 16:30:00 ไปวางฎีกา ที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1550 05-08-2562 07:30:00 07:30:00 ประชุมการพัฒนางานเอดส์ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1551 05-08-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 8 นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1552 05-08-2562 07:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ ( ครู ข) นาง จันทลา เสริมทรง PCU อนุมัติ
1553 05-08-2562 07:40:00 16:30:00 ประชุมวิชาการเชื้อดื้อยา นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1554 02-08-2562 08:00:00 16:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ อุดรธานี นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1555 30-07-2562 07:30:00 17:30:00 เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1556 30-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1557 26-07-2562 07:30:00 16:00:00 นำคณะ อสม.และผู้ใหญ่บ้าน รับเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1558 24-07-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมนำเสนองานอนามัยแม่และเด็ก นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1559 30-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมถอดบทเรียนการทำงาน OSCC นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1560 23-07-2562 10:00:00 14:00:00 ไปรับเอกสารที่ร้านภาคอิสานการพิมพ์ นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1561 24-07-2562 08:30:00 16:00:00 เยี่ยมคนไข้ CAPD ในเขตอำเภอศรีธาตุ ลงเยี่ยมร่วมกับทีมโซนลุ่มน้ำปาว รพ.กุมภวาปี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1562 25-07-2562 07:30:00 17:30:00 ประชุมคณอนุกรรมการเอดส์ระดับจังหวัด นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ คลินิกพิเศษ อนุมัติ
1563 22-07-2562 08:00:00 17:00:00 ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ อุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1564 19-07-2562 07:30:00 16:30:00 นำเสนอผลงานความก้าวหน้าตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ทีมีผลงานดีเด่นและพระภิกษุและสามเณร ปี 2562 นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1565 18-07-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1566 12-07-2562 11:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI Team) นางสาว เอื้อมพร เวินชุม อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1567 10-07-2562 08:00:00 14:00:00 นำคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ร่วมรับการประกวด รพ.สต.ดีเด่น นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี PCU ไม่อนุมัติ
1568 09-07-2562 09:00:00 21:00:00 ไปส่งที่สนามบินเพื่อประชุม ที่กทม. และรับกลับวันที่12 กค. เวลา21.00น. นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รอดำเนินการ
1569 08-07-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1570 05-07-2562 07:30:00 16:00:00 ไปประชุมสร้างเสริมป้องกันโรคปวดหลังจากการทำงาน นางสาว เอมอร แพงมาลา กายภาพ อนุมัติ
1571 04-07-2562 10:30:00 16:30:00 ไปวางฎีกา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1572 04-07-2562 07:30:00 16:00:00 เเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล นาย นัฐพล สีแดง โภชนาการ อนุมัติ
1573 02-07-2562 13:00:00 16:30:00 ออกตรวจโรงงานน้ำแข็งและน้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1574 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1575 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1576 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1577 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1578 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ รอดำเนินการ
1579 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ รอดำเนินการ
1580 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมงาน EMS นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1581 03-07-2562 13:00:00 16:30:00 ตรวจโรงงานน้ำแข็งและน้ำดื่ม นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม รอดำเนินการ
1582 02-07-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมems นางสาว ศศิธร? สีหาใต้ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1583 03-07-2562 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1584 01-07-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมการบันทึกข้อมูลงบค่าเสื่อม UC ปี 2563 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1585 27-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประเมินคุณภาพบัญชี ในระบบ GFMIS นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1586 27-06-2562 07:30:00 18:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให่คำปรึกษาทางเลือกของสตรีที่ตั้งครรรภ์ไม่พร้อม นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1587 28-06-2562 07:00:00 16:00:00 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็ เรื่องเล่า R2R 3S & COC นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร PCU อนุมัติ
1588 24-06-2562 07:30:00 16:30:00 เดินทางไปประชุม เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ นางสาว จิราพร วรางกูร งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1589 26-06-2562 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี ไม่อนุมัติ
1590 19-06-2562 08:00:00 17:00:00 รับการเยี่ยมเสริมพลังจากคณะตรวจราชการและนิเทศงาน นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1591 18-06-2562 07:30:00 18:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) TO BE NUMBER ONE นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ PCU อนุมัติ
1592 17-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1593 14-06-2562 12:00:00 16:30:00 เข้าประชุมกิจการว่ิงการกุศล "ก้าวคนละก้าว" จังหวัดอุดรธานี นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1594 14-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง จ.อุดรธานี นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1595 14-06-2562 13:00:00 16:00:00 อบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1596 14-06-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุม นางสาว ปิยะนุช ไชยราช อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1597 12-06-2562 09:00:00 16:30:00 พาทีมเยี่ยมผู้ป่วย CAPD จากกุมภวาปี ลงเยี่ยมผู้ป่วยเขตรับผิดชอบอำเภอศรีธาตุ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC รอดำเนินการ
1598 11-06-2562 13:30:00 16:30:00 ไปประชุมเตรียมงาน มูลนิธิก้าวคนละก้าว ที่ รร. เทคโนโลยีอีสานเหนือ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1599 10-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและกฏหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1600 07-06-2562 11:00:00 16:30:00 ไปวางฎีกา ที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1601 07-06-2562 09:30:00 15:30:00 ส่งน้ำตรวจที่ม.ขอนแก่น นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย COC ไม่อนุมัติ
1602 06-06-2562 07:00:00 16:30:00 รับคณะเจ้าหน้าที่สสจ.อด. เพื่อออกตรวจประเมินรับรองหมู่บ้านปลอดยุงลาย ในพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1603 05-06-2562 13:30:00 16:30:00 ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่มเปิดใหม่ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1604 10-06-2562 07:30:00 16:00:00 ปรุมเครืองมือแพทย์ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1605 07-06-2562 07:30:00 16:00:00 อบรมสาธารณภัย นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1606 05-06-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมซ้อมแผนทางอากาศ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1607 07-06-2562 13:00:00 16:30:00 ไปรับเครื่องอัตร้าซาวด์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี นางสาว นางสาวปรีย ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1608 08-06-2562 06:00:00 16:30:00 รับส่ง พญ.ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล .ในการตรวจอัตร้าซาวด์ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน PCU อนุมัติ
1609 04-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา นาง มณีกานต์ สิงหรา COC อนุมัติ
1610 07-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม/งบลงทุน ปี 2562 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1611 04-06-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1612 15-06-2562 15:00:00 20:30:00 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคอีสาน เพื่อโรงพยาบาล นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1613 04-06-2562 06:30:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรคหัวใจ Re-ac PNC STEMI โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ จ.อุดรธานี นางสาว สุภานี คุณมี อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1614 31-05-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมวิชาการ ก้าวที่ท้าทายพยาบาลวิชาชีพในยุคเทคโนโลยีและนวตกรรม นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด อนุมัติ
1615 31-05-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2562 นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1616 28-05-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุม CFO นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1617 27-05-2562 07:30:00 20:00:00 การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย นางสาว นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทย อนุมัติ
1618 24-05-2562 08:30:00 16:00:00 นำทีมพี่เลี้ยง รพ สต ติดดาว รับทีมประเมินจังหวัด ที่ รพ สต ห้วยผึ้ง และ รพ สต นาเรียง นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1619 24-05-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1620 23-05-2562 09:00:00 12:00:00 ส่งตัวอย่างอาหารสดเพื่อตรวจวิเคราะห์ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1621 23-05-2562 07:30:00 17:00:00 เพื่อประชุมวิชาการ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ งานผู้ป่วยนอก อนุมัติ
1622 21-05-2562 13:00:00 16:30:00 อบรม อสม. ร้านค้า ร้านชำ(ขอรถพร้อม พขร.) นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม ไม่อนุมัติ
1623 22-05-2562 07:30:00 16:30:00 ตรวจสอบคุณภาพบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว จันทิมา สว่างวงค์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1624 21-05-2562 07:30:00 17:00:00 นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลศรีธาตุ และชุมชนโพธิ์งาม รับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1625 20-05-2562 13:00:00 18:00:00 จัดนิทรรศการงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ศรีอุดร รับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1626 17-05-2562 13:00:00 16:00:00 ออกตรวจสถานประกอบการน้ำดื่มตามเรื่องร้องเรียน นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เภสัชกรรม อนุมัติ
1627 17-05-2562 06:30:00 16:30:00 ประเมิน รพสต. ติดดาว ที่ อำเภอบ้านดุง , อำเภอหนองหาน นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด ไม่อนุมัติ
1628 22-05-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในวิกฤติสุขภาพจิต นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1629 21-05-2562 07:30:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1630 23-05-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมวิชาการนวัตกรรมการจัดสิ่งแวดล้อม นางสาว ฐิติยา ชื่นใจ COC อนุมัติ
1631 17-05-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อประเมิน คลินิกไร้พุง นาง มณีกานต์ สิงหรา DPAC อนุมัติ
1632 17-05-2562 11:00:00 17:00:00 ประชุมหลักสูตรจิตอาสา นาง สมฤทัย ศิลปชัย ห้องคลอด ไม่อนุมัติ
1633 15-05-2562 07:30:00 18:00:00 ประชุมอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1634 14-05-2562 13:00:00 16:00:00 ไปเป็นวิทยากรสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ รพ.สต.นาเรียง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1635 13-05-2562 07:30:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการพยาบลในชุมชนสู่การปฏิบัติต่อเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1636 08-05-2562 10:00:00 10:00:00 เพ่ือติดต่อราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1637 07-05-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมการเขียนแบบประเมินตนเอง นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ ห้องคลอด อนุมัติ
1638 02-05-2562 07:30:00 18:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1639 02-05-2562 07:30:00 17:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์ งานบริหารทั่วไป อนุมัติ
1640 02-05-2562 11:30:00 16:30:00 ขอรถเพื่อไปงาน ฌาปนกิจคุณแม่พิมพ์ใจ สุภาษร (คุณแม่คุณกอบแก้ว สุภาษร) นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล COC อนุมัติ
1641 01-05-2562 07:30:00 16:30:00 เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงทดลองหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย COC อนุมัติ
1642 30-04-2562 09:30:00 12:00:00 ขอรถไปส่งเงินเดือน นางสาว สะอาด จินดามล งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1643 29-04-2562 07:00:00 18:00:00 ประชุมR2R วันที่ 29-30 เมษายน นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1644 29-04-2562 07:00:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุนโปรแกรม R8-IBMS นางสาว จิราพร วรางกูร งานพัสดุ อนุมัติ
1645 25-04-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1646 26-04-2562 07:30:00 16:30:00 ประชุม conference กรณีมารดา/ทารกเสีชีวิต/case near missed นางสาว พิมพ์ผกา กำหอม ห้องคลอด อนุมัติ
1647 24-04-2562 07:30:00 18:00:00 ประชุมงานอุบัติเหตุ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติ
1648 24-04-2562 08:30:00 15:00:00 ประชุมการพัฒนาการส่งต่อให้เลือดสัญจร นาง สุจินดา คำด้วง ตึกผู้ป่วยใน อนุมัติ
1649 23-04-2562 09:00:00 15:30:00 นำทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ออกประเมินที่ รพ.สต.ตาดทอง นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1650 23-04-2562 09:00:00 15:30:00 นำทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ออกประเมินที่ รพ.สต.ตาดทอง นาง สุวรรณา ร่มวาปี PCU อนุมัติ
1651 19-04-2562 19:30:00 21:00:00 รับเจ้าหน้าที่กลับจากประชุม นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ งานการเงินและบัญชี อนุมัติ
1652 23-04-2562 08:00:00 16:00:00 อบรมการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน นาย อนุวัฒ