ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นาง กชพรรณ หนูทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
2 นาย นิคมสินธุ์ มาตรทวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
3 นาย สราวุธ ละชินลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
4 นาย พงษ์พันธ์ ทำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5 นาย วีรยศ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์
6 นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 นาย พงษ์อนันต์ แสงศิลา เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
8 นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
9 นาย จิรโชค วรเมธากรณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม
10 นาย ธนโชติ คุยบุตร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11 นาย ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

จำนวนทั้งหมด:191  แถว   หน้า 4 / 4

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4] กลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   3

ทั้งหมด   8812