ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นางสาว รัตนารัตน์ คำราช แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
2 นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
3 นางสาว เอมอร แพงมาลา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4 นางสาว จันทร์สุดา หาญกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล
5 นางสาว ลลิดา วิบุลย์กุล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 นาย ธีระพงษ์ พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
7 นางสาว กรรณิการ์ น้อยนิล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
8 นางสาว นภาพร พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
9 นางสาว อรญา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
10 นางสาว ปิยะนุช ไชยราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
11 นางสาว ปวีณา สิทธิโชติ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
12 นางสาว พิมพ์ผกา สุกุมาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
13 นางสาว อวยพร นาสินสร้อย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานชันสูตร
14 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
15 นางสาว สะอาด จินดามล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16 นาง พนิดารัชต์ เขตบุญไสย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
17 นาง วิภาดา แพงวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทัตกรรม
18 นางสาว จิราพร วรางกูร พนักงานพิมพ์ ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 นาง จินตนา นารัตน์โท พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
20 นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 นาย ไพฑูรย์ บุญครอง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 นาย นฤทธิ์ คุยบุตร ลูกมือช่าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
23 นาย วรเดช กำยาน พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
24 นาย มนตรี มอญขันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
25 นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
26 นางสาว ศศิธร สีหาใต้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มการพยาบาล
27 นางสาว องุ่น รินทรึก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานชันสูตร
28 นางสาว สุจิตตา สิงห์ณีย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทัตกรรม
29 นางสาว นันทกานท์ วงษ์ดี เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
30 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
31 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป
32 นาง อัญชลี คำเพราะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
33 นางสาว นิตยา แสนอุบล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
34 นางสาว วิไลลักษณ์ สายืน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
35 นางสาว รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
36 นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
37 นางสาว สุภานี คุณมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
38 นางสาว กนกพร จันทเมธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
39 นางสาว ชุติปภา ญาณวัฒนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
40 นาง สมฤทัย ศิลปชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกาาร กลุ่มการพยาบาล
41 นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
42 นาง จันธิมา หันรุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
43 นางสาว เอื้อมพร เวินชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
44 นางสาว สุพรรณี สุวรรณวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
45 นาง สุจินดา คำด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
46 นางสาว ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
47 นางสาว กอบแก้ว สุภาษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
48 นางสาว นารีนาฎ เหล่าชุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
49 นาง เนตรณพิศ มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
50 นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
51 นาง จันทลา เสริมทรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
52 นาง กาญจนา อนุวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
53 นาง นิรชร แก้ววงศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
54 นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
55 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
56 นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
57 นาง มณีกานต์ สิงหรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
58 นาง สุวรรณา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
59 นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
60 นางสาว สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล

จำนวนทั้งหมด:191  แถว   หน้า 3 / 4

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  ถัดไปกลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   4

ทั้งหมด   8813