ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นาย วิศิษฎ์ นนธิสอน นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
2 นางสาว ดรุณี เอ็มรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
3 นาย เตชน์ศิษฏ์ ธนสรรวนิช ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
4 นาย ยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทัตกรรม
5 นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทัตกรรม
6 นางสาว จินตนา กาละบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
7 นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
8 นางสาว จันทิมา สว่างวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9 นางสาว สุภาดา เครือเนตร ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเทคนิคบริการ
10 นางสาว โสภิต จวบลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11 นาย อารมย์ พรมแพง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
12 นาย อาวุธ ศรีประเทศ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
13 นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
14 นางสาว กรรณิการ์ พิณพิมาย เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
15 นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
16 นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
17 นางสาว ศิรารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
18 นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม
19 นาย วิพจน์ สุขใจ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 นางสาว ประภาพรรณ สุขเจริญ พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
21 นางสาว ณิชชา ราชาสุข พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
22 นาง นวลใจ วรมัด พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
23 นางสาว ชาลิณี นิกรกุล พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
24 นาง แสงจัน ทุงจันทร์ พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
25 นางสาว นริสรา เจนชัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม
26 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์
27 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร
28 นาง สุกาญจน์ กัญญาพันธ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทัตกรรม
29 นางสาว อรุณพร กิ้วตา พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล
30 นาย ปิยะพงษ์ มณีสุข พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
31 นาย บุญมี โพธิ์หล้า พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
32 นาย วิบูลย์ บุญครอง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
33 นาย สิทธิพร ศรีสุข พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
34 นาย ศุภวิทย์ บุราณเดช พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล
35 นางสาว กาญจนา เจริญกิจติกุล พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
36 นาง ประนอม ศรีหริ่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
37 นาย ภัคพล วงศ์โท พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
38 นางสาว น้ำฝน พรมสมศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
39 นางสาว บังอร ศรีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
40 นางสาว ณิชากานต์ วัชโรสินธุ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มการพยาบาล
41 นางสาว ศศิธร น้อยนิล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
42 นางสาว นงลักษณ์ ภูพวก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
43 นาง อุบล โสภาคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
44 นาง บัวพา จันดาวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
45 นาง เพียรทอง นิกรกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
46 นางสาว ทวินันท์ โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
47 นางสาว ตรีวิจิตร เกตุพัด เจ้าพนักงานห้องสมุค กลุ่มงานชันสูตร
48 นางสาว ณัธรียา ศรีบัวรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
49 นางสาว บุศรินทร์ แพงวาปี เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการพยาบาล
50 นาย อัครเดช วรางกูร พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานชันสูตร
51 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม
52 นางสาว อารีย์ บุญรอด พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
53 นางสาว วรัญญา ร่มวาปี พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
54 นางสาว นงลักษณ์ สิมมา พนักงานเก็บเงิน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
55 นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
56 นาย ธนวัช คุยบุตร นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป
57 นางสาว ศรัญญา น้อยนิล โภชนากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
58 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
59 นางสาว ฐิติยา ชื่นใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
60 นางสาว ผการัตน์ คำลือฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ

จำนวนทั้งหมด:191  แถว   หน้า 2 / 4

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  ถัดไปกลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   5

ทั้งหมด   8814