รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา วัน
ปีนี้ วัน
ยอดคงเหลือ วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
รวม

กลับสู่หน้าหลัก