ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย ไพโรจน์ ศรีหาโคตร พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2564
2 นาย ไพโรจน์ ศรีหาโคตร พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2563

จำนวนทั้งหมด:2  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก