ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2564
2 นางสาว จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2563

จำนวนทั้งหมด:2  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก