ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย เดโชวัต พรมดา นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2560
2 นาย เดโชวัต พรมดา นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2559

จำนวนทั้งหมด:2  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก