ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นางสาว สุนิสา ทิมภูธร พนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 นาง สัมฤทธิ์ จำปี พนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 นาง ทรรศนันทน์ อาชีวะนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล
4 นาย ปราโมทย์ ค้ำคูณ พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล
5 นางสาว นุชนาฎ พุฒบุรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
6 นาย นายกฤษฎา ชนะจิต พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล
7 นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
8 นางสาว พรรณพร เปาวนา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9 นาย ชัยวัฒน์ จิตรเกื้อกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
10 นางสาว ภัทรสุดา คนยัง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
11 นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
12 นางสาว ทัศวรรณ์ วิบูลย์กุล พยาบาลวชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
13 นางสาว กนกพร คำดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
14 นาย สุนทร เค้าสีดา พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15 นาย ไพโรจน์ ศรีหาโคตร พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16 นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
17 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสุข พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล
18 นางสาว จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
19 นาย ณัฐพล แพงวาปี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
20 นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 นาย ธวัชชัย ป้องกันภัย พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล
22 นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล
23 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
24 นาย ศุภวิชญ์ แถมเงิน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
25 นาย กิตติภูมิ เวชสิทธางกูร นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
26 นาย กรธวัช ฉัตรรัตนเวช นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
27 นาง วงเดือน การภูธร พนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28 นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทัตกรรม
29 นาง อนุชิดา ไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
30 นางสาว วิมน วิเศษโพธิ์ศรี พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
31 นางสาว จิรัชยา ตรีจิตรวัฒนากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
32 นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
33 นางสาว นุสรา วีสูงเนิน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
34 นางสาว มยุรี คูราโอกะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทัตกรรม
35 นาย ปัญญา ศรีจันทร์แดง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานชันสูตร
36 นางสาว จุฑามาศ เจริญวรทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
37 นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
38 นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
39 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
40 นาง กัลยาณี สิราวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเทคนิคบริการ
41 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
42 นาย ปริญญา เดชวรรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
43 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล
44 นาย อัคคเดช จำปี พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
45 นางสาว วรภักดิ์ พลราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
46 นางสาว นันท์ชนก รอดแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
47 นางสาว เด่นดาว ศรีสมภาร นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
48 นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
49 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
50 นางสาว ปภัสรา ตาสุวรรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
51 นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานชันสูตร
52 นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
53 นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
54 นางสาว อภิญญา ใจห้าว พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล
55 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
56 นาง นันทินี เหลืองอร่าม แพทย์แผนไทยชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ
57 นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
58 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล
59 นางสาว พัทธมน วิศวไพศาล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
60 นาง ศิลารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล

จำนวนทั้งหมด:194  แถว   หน้า 1 / 4

 [1]  [2]  [3]  [4]  ถัดไปกลับสู่หน้าหลัก

สถิติการเข้าชม

วันนี้   5

ทั้งหมด   8995