1) ตรวจสอบการบันทึกงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค-EPI

2) ตรวจสอบการบันทึกงานวางแผนครอบครัว-FP

3) ตรวจสอบการบันทึกงานฝากครรภ์-ANC

4) ตรวจสอบการบันทึกงานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก-NUTRITION

5) ตรวจสอบการบันทึกงานคัดกรอง-NCDSCREEN

6) ตรวจสอบการบันทึกงานดูแลแม่หลังคลอด-POSTNATAL

7) ตรวจสอบการบันทึกงานดูแลเด็กหลังคลอด-NEWBORNCARE

8) ตรวจสอบการบันทึกงานติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง CHRONIC