แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อม งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์
วันที่แจ้งซ่อม: วันที่   เวลา 
คำนำหน้า: **
ชื่อ: **
นามสกุล: **
หน่วยงานหลัก: **
หน่วยงานย่อย: **
เบอร์โทรศัพท์ภาย: **
ประเภทแจ้งซ่อม: **
อาการเบื้องต้น: * *
หมายเหตุ ** ห้ามว่าง

หมายเหตุ มีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเข้าใน Line กลุ่มงานซ่อมบำรุงทันที เมื่อบันทึกแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์