รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำชมรม TO BE NUMBER ONE รับเกียรติบัตรการประกวดระดับจังหวัด/ระดับภาคฯ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 27-02-2562  ถึง  27-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ชมรม ชุมชนเทศบาลศรีธาตุ

2.ชมรมชุมชนบ้านโพธิ์งาม

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-26 11:56:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก