รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานคลินิกDPAC โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงานตอนปลาย
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-02-2562  ถึง  25-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกอบแก้ว สุภาษร

2.นางสาวภัสราภรณ์ คุยบุตร

3.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-23 18:19:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก