รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ วางฎีกา พตส
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวง   เบอร์โทร 104
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-02-2562  ถึง  22-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 14:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-22 08:58:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก