รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม service plan
สถานที่ไปราชการ รพศ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-02-2562  ถึง  21-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

2.นางพรสมัย เพื่อนรัมย์

3.นางซ่อนกลิ่น พันธุพรม

4.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

5.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-20 10:48:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก