รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม PCT โซนลุ่มน้ำปาว
สถานที่ไปราชการ รพ กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 15-02-2562  ถึง  15-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

2.นางองุ่น รินทรึก

3.นางมณีกานต์ สิงหรา

4.นางสาวกอบแก้ว สุภาษร

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-14 14:33:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก