รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม เรื่อง การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกาว สสจ.อุดนธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 061-419594
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 20-02-2562  ถึง  20-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณพิศมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-14 12:11:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก