รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับอาจารย์หมอผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล และคณะ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน   เบอร์โทร 0956718856
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 16-02-2562  ถึง  17-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-11 16:09:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก