รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ รพ.กู่แก้ว
สถานที่ไปราชการ รพ.กู่แก้ว
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน   เบอร์โทร 0956718856
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 15-02-2562  ถึง  15-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-11 15:59:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก