รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและรับใบรับรองหมอพื้นบ้าน
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง   เบอร์โทร 0880665154
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 14-02-2562  ถึง  14-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.หมอพื้นบ้าน

2.หมอพื้นบ้าน

3.หมอพื้นบ้าน

4.หมอพื้นบ้าน

5.หมอพื้นบ้าน

6.หมอพื้นบ้าน

7.หมอพื้นบ้าน

8.หมอพื้นบ้าน

9.หมอพื้นบ้าน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-11 14:24:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก