รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมประชุม รณรงคืวันเเห่งความรักที่
สถานที่ไปราชการ ที่ รร.ม.6 เทศนครอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิื   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-02-2562  ถึง  15-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวรรณา คำย่อย

2.นางแพรทอง บุราโส

3.นางผ่องศรี โสภิญ

4.นายมนตรี นามวิเศษ

5.นางรุ่งนภา ชนะเวช

6.นางสำราญ นามวิเศษ

7.นายบุญเสนอ นามวิเศษ

8.นายฑิชา เข็มไทย

9.นายสุวิทย์ ไชยราช

10.นายอำนาจ คำอาษา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-11 13:31:29
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก