รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมครูพี่เลี้ยง
สถานที่ไปราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์   เบอร์โทร 0990206994
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 11-02-2562  ถึง  15-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-07 13:31:46
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก