รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง ลงเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ห้วยผึ้ง และ รพ.สต.นาเรียง
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ห้วยผึ้ง/นาเรียง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 08-02-2562  ถึง  08-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 15:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

2.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

3.นางจันทลา เสริมทรง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-07 13:28:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก