รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศรัญญา น้อยนิล   เบอร์โทร 0933714901
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-02-2559  ถึง  02-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวศรัญญา น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-27 14:00:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก