รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ุ มาตทวี   เบอร์โทร 0863173180
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-02-2562  ถึง  06-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 13:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-05 14:00:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก