รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมระบบส่งต่อให้เลือด
สถานที่ไปราชการ รพศ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-02-2562  ถึง  06-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางศิลารัตน์ สมทอง

2.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

3.น่างองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-05 10:57:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก