รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโพธฺ์งาม ตำบลบ้านโปร่ง และชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ เข้าร่วมประกวด ระดับภาค
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 05-02-2562  ถึง  05-02-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.ปรียาดา ยั่งยืน

2.นางอรอุมา ดวงฤดี

3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโพธิ์งาม

4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลศรีธาตุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-02-01 12:55:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก