รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการชะลอไตเสื่อม
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 31-01-2562  ถึง  31-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนัฐพล สีแดง

2.นางภัสราภรณ์ คุยบุตร

3.พยาบาล จากรพสต.

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-30 11:33:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก