รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ พาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หน่วยงาน
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลวังสามหมอ
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 29-01-2562  ถึง  29-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 22:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-28 13:32:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก