รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมรับการเยี่ยมเสริมพลังจากผู้ตรวจราชการและทีมนอเทศงาน
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลหนองแสงและ รพ สต ท่าสี อำเภอหนองแสง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 23-01-2562  ถึง  23-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐต์ณิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-22 11:14:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก