รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-01-2562  ถึง  29-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณนภาพร พรมโคตร

2.คุณนันกานต์ วงษ์ดี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-21 10:03:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก