รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ การส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ผู้ประกันตน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 16-01-2562  ถึง  16-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาว นันทกานท์ วงษ์ดี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-15 15:04:12
หมายเหตุ ไม่มีรถและพขร.นะครับ เพราะต้องไปออกหน่วยแพทย์ที่ รพ.สต.คำค้อ และเอารถไปติดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เหลือแต่เตรียมไว้ส่งต่อผู้ป่วยเท่านั้น

กลับสู่หน้าแรก