รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม DSHA
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-01-2562  ถึง  18-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ. ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.นายนพดล เลี้ยงพรม

3.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒ์

4.นางสุวรรณา ร่มวาปี

5.นางณัฐนิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-14 14:06:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก