รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม DSHA
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093 467985
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-01-2562  ถึง  18-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์ ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

4.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

5.คุณพูณมณี อุ่มสัมฤทธิ์

6.คุณณัฐนิชา หนูทอง

7.คุณ คุณเฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-14 14:02:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก