รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไกล่เกลี่ยที่บ้านโปร่ง
สถานที่ไปราชการ บ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 29-01-2559  ถึง  29-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสมบุญ

2.คุณรัดดาวรรณ

3.คุณพูนมณี

4.คุณสุจินดา

5.คุณวัชรินทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-27 11:35:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก