รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สถานที่ไปราชการ รร. บ้านคำค้อ
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093 467985
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-01-2562  ถึง  16-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์ ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.คุณวัชรินทร์ หอมอ้ม

5.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

6.คุณมณีกานต์ สิงหรา

7.คุณนวลจันทร์ สายถวิล

8.คุณกอบแก้ว ละชินลา

9.เภสัชกร จิรโชค จิรเมธากร

10.ทนตแพทย์ยุทธนา พาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-14 13:48:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก