รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประุชม HA
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093 467985
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-01-2562  ถึง  15-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางสุจินดา คำด้วง

3.นางซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ

4.เภสัขกรแลิมชัย สถาวรินทุ

5.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-14 13:38:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก