รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องแล็บ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมระบบการส่งต่อให้เลือด
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมชั้น8 ศูนย์แพทย์ศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ นาง องุ่น รินทรึก   เบอร์โทร 0807508726
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 11-01-2562  ถึง  11-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-10 20:34:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก