รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งตัวอย่างอาหารสดตรวจสารปนเปื้อน
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 09-01-2562  ถึง  09-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 13:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-08 14:48:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก