รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ การประชุมวิชาการ sepsis
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันธิมา หันรรุด   เบอร์โทร 0862381955
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-01-2562  ถึง  03-01-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันธิมา หันรุด

2.นางสุจินดา คำด้วง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-01-02 15:08:48
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก