รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0956634318
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-12-2561  ถึง  24-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 14:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณธนโชติ คุยบุตร

2.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.คุณพงษ์พันธ์ ทำมา

4.คุณจิราพร วรางกูร

5.คุณญาฐิกมล แสนสิงห์

6.คุณโสภิต จวบลอย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-22 10:07:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก