รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ สสจ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-12-2561  ถึง  21-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.นางณัฐต์ณิชา หนูทอง

5.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-19 20:31:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก