รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์การระบบจากฐานข้อมูล TBCM
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 063-725222
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 24-12-2561  ถึง  24-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-19 15:27:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก