รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมรับฟังตัวชี้วัด KPI Template งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 063-725222
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-12-2561  ถึง  21-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-19 15:18:18
หมายเหตุ เนื่องจากมีรถเข้าจังหวัดแล้วรอบเช้ามีรอบเดียว

กลับสู่หน้าแรก