รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเรื่อง palliative care
สถานที่ไปราชการ รพศ.อดรธานี ชั้น7
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 092-362678
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-01-2559  ถึง  28-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

2.นางนวลจันทร์ สายถวิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-26 11:12:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก