รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ รับอาหารสดโรงครัวเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
สถานที่ไปราชการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 20-12-2561  ถึง  20-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-19 12:16:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก