รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สถานที่ไปราชการ ศาลากลางบ้านหนองกุงปาว
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-12-2561  ถึง  20-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 15:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.นางสุวรรณา ร่มวาปี

4.นางมณีกานต์ สริงหรา

5.นางวัชรินทรฺ หอมอ้ม

6.นางพูนมณี อุมสัมฤทธิ์

7.คุรจิรโชค จิรเมธากร

8.นาย ยุทฑนา พาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-17 16:07:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก