รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมระบบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
สถานที่ไปราชการ ห้องปรนะชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-12-2561  ถึง  18-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นาย..... เจ้าหน้าที่งาน IT

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-17 00:17:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก