รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม STROKE
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-12-2561  ถึง  21-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุจินดา คำด้วง

2.มณีกานต์

3.พรสมัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-13 16:19:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก