รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(ครู ข)
สถานที่ไปราชการ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 (ติดกับห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธานี)
ผู้ขอใช้รถ นาง นางนันทภรณ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-12-2561  ถึง  13-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายปุณณภพ อภิปิยโภคิณ

2.นายคำมา อุ่นสงคราม

3.นางอดิศร อนันตภูมิ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-11 15:22:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก